News

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ พระราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน "วัดมกุฏกษัตริย์-วัดราชประดิษฐ์"

เมื่อเวลา 17.11..

E-Book
CD/DVD