Admin Chue
23 May 2024

2 ล้นเกล้าฯ เสด็จเวียนเทียนวิสาขบูชา พระสังฆราชทรงประทานพระคติธรรม ปชช.พร้อมใจเข้าวัด-ทําบุญ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา 2567 ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวัง กระทรวงวัฒนธรรม จัดทำบุญวันวิสาขบูชาวิถีใหม่ “เวียนเทียนต้นไม้” ช่วยลดโลกร้อนและลดฝุ่น โดยต้นไม้ที่ใช้เวียนเทียนสามารถนำกลับไปปลูกที่บ้านหรือบริจาคปลูกต่อที่วัดหรือสถานปฏิบัติธรรม

เมื่อเวลา 17.13 น. วันที่ 22 พ.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา ภายหลังเสด็จเข้าพระอุโบสถ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดเทียนรุ่ง ทรงรับกระทงดอกไม้จากเจ้าพนักงานพระราชพิธีวางบนพานหน้าฐานชุกชี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่ง ทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร แล้วเสด็จฯไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์และพระพุทธเลิศหล้านภาไลย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศ ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา

จากนั้นเสด็จฯไปประทับยืนที่ชานพระอุโบสถ พล.อ.ท.ภักดี แสง-ชูโต รักษาราชการผู้อำนวยการกองพระราชพิธี ทูลเกล้าฯ ถวายเทียน ทรงจุดไฟจากโคมไฟฟ้าแล้วพระราชทานเพื่อเชิญไปถวายเจ้าอาวาสจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวง ที่ได้ทรงพระราชอุทิศไว้ เสร็จแล้ว พล.อ.ท.ภักดี ทูลเกล้าฯ ถวายเทียนชนวน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงถือเทียนนั้นไว้ เจ้าพนักงานศุภรัตนนำโคมเทียนมาขอพระราชทานจุดไฟสำหรับทรงถือเสด็จเวียนเทียนประทักษิณพระอุโบสถ พระราชวงศ์ ข้าราชการ เข้าเฝ้าฯขอพระราชทานต่อเทียนที่ทรงถืออยู่ เสร็จการต่อเทียน ทรงกราบที่พระแท่น แล้วทรงนำสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย แล้วทรงรับโคมจากเจ้าพนักงานแล้วทรงพระดำเนินเวียนรอบพระอุโบสถ 3 รอบ จากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงโปรยดอกมะลิที่ธรรมาสน์ศิลาแล้วประทับพระราชอาสน์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์พระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่ธรรมาสน์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม ทรงศีล เจ้าพนักงานกรมการศาสนาอาราธนาศีล พระเทพวชิรเมธาจารย์ ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบ ทรงหลั่งทักษิโณทก ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์แด่พระราชาคณะที่ถวายเทศน์ แล้วทรงประเคนสบงถวายพระสงฆ์ 4 รูป ที่สวดรับอนุโมทนา ประทับพระราชอาสน์ พระสงฆ์ถวายอดิเรก พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ แล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

วันเดียวกัน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา 2567 สรุปความว่า ดิถีวิสาขบูชา คล้ายดิถีประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่ง ควรที่พุทธบริษัททั้งหลาย จักได้พร้อมเพรียงกันบำเพ็ญบุญกิริยา กระทำสักการบูชาพระรัตนตรัยเป็นกรณีพิเศษ จักได้มุ่งมั่นเจริญ “ไตรสิกขา” ตามรอยพระบาทของพระบรมศาสดาเพื่อความสมบูรณ์พร้อมด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา บนวิถีแห่งอริยมรรค ขอจงอย่าประมาทมัวเมา เผลอปล่อยเวลาในชีวิตให้ล่วงผ่านไปเปล่าดาย โดยปราศจากการอบรมเจริญไตรสิกขา หากแต่ควรตระหนักไว้เสมอว่าชีวิตมนุษย์เป็นของน้อย มรณภัยอาจมาถึงได้ทุกขณะไม่จำกัดเฉพาะแต่เมื่อถึงวัยแก่เฒ่าแต่เท่านั้น ถ้าปล่อยขณะให้ผ่านไปโดยปราศจากศีล สมาธิ และปัญญา ชีวิตนี้ก็นับว่าไร้ค่า น่าเสียดาย

พระคติธรรมยังระบุด้วยว่า เพราะฉะนั้นการระลึกถึงความตาย หรือการเจริญ “มรณัสสติ” จึงนับเป็นมงคล เป็นเหตุนำมาซึ่งความเจริญ มิใช่เรื่องน่าหดหู่เศร้าหมอง หากแต่เป็นเครื่องช่วยระงับความโลภ ความโกรธ และความหลงให้สงบลง ทั้งยังช่วยปลุกเร้าจิตใจให้เบิกบานหาญกล้าที่จะบำเพ็ญคุณความดียิ่งๆขึ้นไป เมื่อบุคคลรู้จักปล่อยวางจากการยึดถือสิ่งทั้งปวงว่าเป็นตัวเรา เป็นของเรา บุคคลนั้นย่อมประสบสันติในใจตนเอง และย่อมแผ่ขยายอานุภาพไปเกื้อกูลสันติภาพในครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติได้ต่อไป ดิถีวิสาขบูชาปีนี้ จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนตั้งปณิธานให้แน่วแน่ ในอันที่จะพัฒนาตนเองตามหลักไตรสิกขา ให้ได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาท เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเปิดโอกาสให้สันติสุขที่แท้จริงมาสถิตในจิตใจตนและในสังคม สมด้วยพระพุทธานุศาสนีที่ว่า กาลทั้งหลายย่อมล่วงไป ราตรีทั้งหลายย่อมผ่านไป ชั้นแห่งวัยย่อมละลำดับไป บุคคลเมื่อเห็นภัยนี้ในมรณะ พึงละอามิสในโลกเสีย มุ่งสันติเถิด ขอพระสัทธรรมจงดํารงคงมั่นอยู่ตลอดกาลนาน ขอสาธุชนทั้งหลายจงมีความเคารพในพระธรรมนั้นเทอญ

ส่วนบรรยากาศวันวิสาขบูชาในจังหวัดต่างๆ มีพุทธศาสนิกชนหลั่งไหลทำบุญใส่บาตร เนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนากันอย่างคึกคักอิ่มบุญ ที่ จ.นครราชสีมา มูลนิธิพุทธบารมี กองทัพภาคที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน คณะสงฆ์และเดอะมอลล์โคราช ร่วมฉลองวันวิสาขบูชาและงานวิสาขบูชาโลก โดยจัดกิจกรรม “วิสาขบูชา พุทธบารมี ปีที่ 14” ที่ชั้น 3 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ อ.เมืองนครราชสีมา มีการเดินเวียนเทียนรอบบุษบกที่ประทับพระบรมสารีริกธาตุ 9 พระองค์จาก 5 ประเทศ คืออินเดีย ศรีลังกา จีน เมียนมา และไทย รวมทั้งมีการทำบุญตักบาตรข้าวมธุปายาส 7,200 ถ้วย ถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา และจัดให้มีการฟังธรรมบรรยายทุกวันจนถึงวันที่ 30 พ.ค.กราบสักการะรูปหล่อจำลอง ของพระอริยสงฆ์ 24 รูป อาทิ หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต พระโพธิญาณเถร วิ.หลวงปู่ชา สุภทฺโท หลวงปู่ฝั้น อาจาโร หลวงปู่ดูลย์ อตุโล หลวงปู่แหวน สุจิณโณ พระสุทธิธรรมรังสี ท่านพ่อลี ธมฺมธโร

ที่วัดเวฬุวัน ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา นายอำนาจ ชูทอง รอง ผวจ.ยะลา เป็นประธานพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ช่วงกลางวัน มีพุทธศาสนิกชนชาวยะลามาร่วมทำบุญฟังเทศน์ฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อรำลึกถึงวันสำคัญทางพุทธศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวกันจำนวนมากท่ามกลางการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด

เช้าวันเดียวกัน ที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดพิธีทำบุญใส่บาตรและเวียนเทียนต้นไม้ที่เป็นการทำบุญวิถีใหม่ ที่ช่วยลดโลกร้อนและลดฝุ่น เนื่องในวันวิสาขบูชา มีพระธรรมวชิราธิบดี เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรฯ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รมว.วัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ตลอดวันมีพุทธศาสนิกชนมาทำบุญไหว้พระและเวียนเทียนต้นไม้ โดยต้นไม้ที่เวียนเทียนให้นำกลับไปปลูกที่บ้านหรือนำไปบริจาคปลูกต่อยังวัดสาขาหรือสถานปฏิบัติธรรมในต่างจังหวัดได้ นอกจากนี้ ตามพระอารามหลวงหลายวัด อาทิ วัดอรุณฯ วัดพระเชตุพนฯ วัดมหาธาตุฯและวัดประยุรวงศาวาส ได้ร่วมกับมูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ กรุงเทพมหานคร กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจ กรรมเวียนเทียนต้นไม้ด้วยเช่นกัน

ส่วนที่วัดสระเกศ มีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยชาวต่างชาติ เดินขึ้นไปไหว้พระ ทำบุญเวียนเทียนรอบเจดีย์ภูเขาทอง ด้านวัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิตร มีพุทธศาสนิกชนมาสวดมนต์ สักการะพระราชสรีรางคารในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พระอุโบสถ รวมทั้งร่วมเวียนเทียนช่วงค่ำ

 

......................................................................

 

ข้อมูลโดย ไทยรัฐออนไลน์ 23 พ.ค. 2567 05:02 น. 

https://www.thairath.co.th/news/royal/2787721