Admin Chue
08 Nov 2023

‘ในหลวง-พระราชินี’ ถวายผ้าพระกฐิน วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ฯ-วัดราชโอรสฯ... สามารถติดตามต่อได้ที่ :

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร-วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร.

เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 66 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน 

ในการนี้ เมื่อเสด็จฯ ถึงวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร เสด็จฯ ไปยังพระมณฑปเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุ ทรงวางพวงมาลัย และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระบรมสารีริกธาตุ จากนั้น เสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานศุภรัต ทรงวางผ้าไตรเหนือพานแว่นฟ้า ซึ่งตั้งอยู่หน้าอาสน์สงฆ์ใกล้เจ้าอาวาส จากนั้น ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระศรีสรรเพชญ์ พระประธานพระอุโบสถ

หลังจากนั้น ทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธานที่วางอยู่บนผ้าไตร พระราชทานเจ้าพนักงานภูษามาลา แล้วทรงหยิบผ้าไตรที่พานแว่นฟ้าพาดระหว่างพระกร แล้วประนมพระหัตถ์ผินพระพักตร์สู่พระประธาน ทรงว่า “นะโม ตัสสะฯ” จบ 3 หน แล้ว ทรงกล่าวคำถวายผ้าพระกฐิน ทรงวางผ้าไตรไว้บนพานแว่นฟ้า ทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปาฏิโมกข์แด่พระสงฆ์รูปที่ 2

เมื่อพระสงฆ์ทำพิธีกฐินกรรมแล้ว พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐินออกไปครองผ้าพระกฐิน เสร็จแล้วกลับมานั่งยังอาสน์สงฆ์ จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปถวายเครื่องบริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐิน ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ แล้วทรงลาพระสงฆ์ โอกาสนี้ เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร ถวายของที่ระลึก เสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกจากพระอุโบสถ ไปทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมแผ่นป้ายคำจารึก ทรงวางพวงมาลัย และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร แล้วเสด็จฯ ไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ ไปยังวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร เขตจอมทอง กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นวัดที่ 2

ในการนี้ เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร เสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานศุภรัต ทรงวางผ้าไตรเหนือพานแว่นฟ้า ซึ่งตั้งอยู่หน้าอาสน์สงฆ์ใกล้เจ้าอาวาส จากนั้น ทรงยกนพปฎลสุวรรณฉัตรขึ้นกางกั้นเหนือพระพุทธอนันตคุณอดุลญาณบพิตร เสร็จแล้ว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอนันตคุณอดุลญาณบพิตร พระประธานพระอุโบสถ และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3 ซึ่งบรรจุภายใต้ฐานชุกชีพระพุทธอนันตคุณอดุลญาณบพิตร

หลังจากนั้น ทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธานที่วางอยู่บนผ้าไตร พระราชทานเจ้าพนักงานภูษามาลา แล้วทรงหยิบผ้าไตรที่พานแว่นฟ้าพาดระหว่างพระกร แล้วประนมพระหัตถ์ผินพระพักตร์สู่พระประธาน ทรงว่า “นะโม ตัสสะฯ” จบ 3 หน แล้ว ทรงกล่าวคำถวายผ้าพระกฐิน ทรงวางผ้าไตรไว้บนพานแว่นฟ้า ทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปาฏิโมกข์แด่พระสงฆ์รูปที่ 2

เมื่อพระสงฆ์ทำพิธีกฐินกรรมแล้ว พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐินออกไปครองผ้าพระกฐิน เสร็จแล้ว กลับมานั่งยังอาสน์สงฆ์ จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปถวายเครื่องบริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐิน ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ แล้วทรงลาพระสงฆ์ โอกาสนี้ เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร ถวายของที่ระลึก จากนั้นเสด็จฯ กลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต.

 

........................................................

 

ข้อมูลโดยไทยรัฐออนไลน์ 19:26 น.

https://www.dailynews.co.th/news/2880289/