Admin Chue
09 Nov 2023

‘พระราชินี’ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ‘วัดมกุฏกษัตริย์-วัดราชประดิษฐ์’...

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ พระราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน "วัดมกุฏกษัตริย์-วัดราชประดิษฐ์"

เมื่อเวลา 17.11 น. วันที่ 9 พ.ย. 66 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช 2566 ณ วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ ถวายผ้าพระกฐินเป็นวัดที่ 1 เมื่อเสด็จเข้าพระวิหาร ทรงรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานศุภรัต ทรงวางผ้าไตรเหนือพานแว่นฟ้า ซึ่งตั้งอยู่หน้าอาสน์สงฆ์ใกล้เจ้าอาวาส จากนั้น ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมา พระประธานพระวิหาร

หลังจากนั้น ทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธานที่วางอยู่บนผ้าไตร พระราชทานเจ้าพนักงานภูษามาลา แล้วทรงหยิบผ้าไตรที่พานแว่นฟ้าพาดระหว่างพระกร แล้วประนมพระหัตถ์ผินพระพักตร์สู่พระประธาน ทรงว่า “นะโม ตัสสะฯ” จบ 3 หน แล้ว ทรงกล่าวคำถวายผ้าพระกฐิน ทรงวางผ้าไตรไว้บนพานแว่นฟ้า ทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปาฏิโมกข์แด่พระสงฆ์รูปที่ 2

เมื่อพระสงฆ์ทำพิธีกฐินกรรมแล้ว พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐินออกไปครองผ้าพระกฐิน เสร็จแล้วกลับมานั่งยังอาสน์สงฆ์ จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปถวายเครื่องบริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐิน เสร็จแล้ว ถวายความเคารพพระราชอาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ แล้วทรงลาพระสงฆ์ ถวายความเคารพพระราชอาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โอกาสนี้ เจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร ถวายของที่ระลึก เสร็จแล้ว เสด็จออกจากพระวิหาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลัย และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช รัชกาลที่ 4 ซึ่งประดิษฐาน ณ ซุ้มศาลาชานบันไดทางขึ้นฐานพระเจดีย์ ด้านหลังพระวิหารด้วย จากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ ไปยังวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ ถวายผ้าพระกฐินเป็นวัดที่ 2

ในการนี้ ทรงรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานศุภรัต ทรงวางผ้าไตรเหนือพานแว่นฟ้า ซึ่งตั้งอยู่หน้าอาสน์สงฆ์ใกล้เจ้าอาวาส จากนั้น ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธสิหังคปฏิมากร พระประธานพระอุโบสถ และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช รัชกาลที่ 4 ซึ่งบรรจุภายใต้ฐานชุกชีพระพุทธสิหังคปฏิมากร

หลังจากนั้น ทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธานที่วางอยู่บนผ้าไตร พระราชทานเจ้าพนักงานภูษามาลา แล้วทรงหยิบผ้าไตรที่พานแว่นฟ้าพาดระหว่างพระกร แล้วประนมพระหัตถ์ผินพระพักตร์สู่พระประธาน ทรงว่า “นะโม ตัสสะฯ” จบ 3 หน แล้ว ทรงกล่าวคำถวายผ้าพระกฐิน ทรงวางผ้าไตรไว้บนพานแว่นฟ้า ทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปาฏิโมกข์แด่พระสงฆ์รูปที่ 2

เมื่อพระสงฆ์ทำพิธีกฐินกรรมแล้ว พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐินออกไปครองผ้าพระกฐิน เสร็จแล้วกลับมานั่งยังอาสน์สงฆ์ จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปถวายเครื่องบริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐิน เสร็จแล้ว ถวายความเคารพพระราชอาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ แล้วทรงลาพระสงฆ์ ถวายความเคารพพระราชอาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โอกาสนี้ เจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ถวายของที่ระลึก เสร็จแล้ว เสด็จออกจากพระอุโบสถ จากนั้นเสด็จไปยังปราสาทประดิษฐานพระบรมรูปรัชกาลที่ 4 เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลัย และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช รัชกาลที่ 4 แล้วเสด็จฯ กลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต.

 

..............................................................................

ข้อมูลโดย เดลินิวส์ออนไลน์ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18:03 น.

https://www.dailynews.co.th/news/2882491/