Admin Chue
08 Nov 2023

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงนำบทเรียนหลังโควิด แนะแนวทางการศึกษาต้องปรับตัวระวังการใช้ชีวิตมากขึ้น

เพื่อเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และในโอกาสที่องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ได้ประกาศให้สมเด็จ พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลก ที่มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดการประชุมวิชาการนานาชาติว่าด้วยการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หลังภาวะการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การประชุมวิชาการนานาชาติครั้งนี้ จะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับนานาชาติ ในหัวข้อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ภายหลังภาวะการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพการเรียนการสอนทั่วโลก ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อเร็วๆนี้

โอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการประชุม และทรงปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “Sustainable Development on Mathematics and Science Education in the Post-COVID-19Era” หรือ “การพัฒนาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษาที่ยั่งยืน ช่วงหลังโควิด 19” ทรงเล่าถึงประสบการณ์เกี่ยวกับการศึกษาที่ทรงพบว่าโควิด-19 มีปัญหาต่อการศึกษาเด็กอย่างไร การเรียนการสอนในถิ่นห่างไกล การเรียนการสอนแบบออนไลน์ ซึ่งหลายภาคส่วนร่วมกันดำเนินการศึกษา รวมถึงให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งคนยุคหลังโควิดทุกคนจำเป็นต้องเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน และการงานแทบทุกด้าน ทักษะอาชีพยุคโควิด มีความต้องการเชื่อมโยงข้อมูลที่มีอยู่ ทำให้เห็นความจำเป็นของการเรียนรู้อยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการ Reskill, Upskill เพิ่มเติมทักษะที่มีอยู่เดิม และเรียนรู้ new skill ที่จำเป็นต่อการทำงานในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และสอดคล้องกับความต้องการใหม่ๆ เน้นความสำคัญของการเรียนรู้เสมอ การต่อสู้กับเชื้อโรคที่มองไม่เห็น เป็นบทเรียนที่หลากหลาย ต้องปรับตัวให้เหมาะสม จัดการเรียนรู้แบบรอบด้าน ทั้งทักษะ การปรับตัว การวิเคราะห์และต้องระมัดระวังกับการใช้ชีวิตมากขึ้น ส่วนการศึกษายุคหลังโควิดที่ต้องระดมความคิดและปรับตัว ตัวอย่างเช่น จัดการเรียนการสอนที่มิใช่มุ่งสอนแต่ความรู้ แต่สอนให้เรียนรู้รอบด้าน ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้ เป็นต้น โดยสิ่งที่ทรงบรรยายล้วนเป็นเรื่องสืบทอดพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่จะให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษา ซึ่งผู้ที่มีโอกาสจากงานที่ทรงมีพระปณิธานนี้ ควรจะช่วยกันให้โอกาสผู้อื่นต่อไป.

 

............................................

 

ข้อมูลโดย ไทยรัฐออนไลน์ 8 พ.ย. 2566 06:01 น.

https://www.thairath.co.th/news/royal/2738805