Admin Chue
11 Mar 2023

หนังสือ 36 พรรษา สมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี รวบรวมแนวพระดำริและหลักการทรงงาน

สามารถอ่าน หนังสือ 36 พรรษา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ฉบับดิจิทัล โดยสแกน QR Code 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ตั้งพระทัยมั่นในการสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธานและพระราชภารกิจอันยิ่งใหญ่ใน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จย่าของพระองค์ ด้วยพระวิสัยทัศน์และพระอัจฉริยภาพตามแนวพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” คือความสุขที่ได้เลือกใช้ศิลปหัตถกรรมไทย เพื่อให้รายได้กลับสู่ชุมชน ส่งเสริมและกระตุ้นผ้าไทยให้ทันสมัยสู่สากล เป็นที่นิยมในทุกเพศ ทุกวัย และทุกโอกาส

ด้วยพระวิสัยทัศน์และพระอัจฉริยภาพ พระองค์ได้พระราชทานแนวพระดำริในการพัฒนาผ้าไทยให้แก่กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และคณะทำงานโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก บูรณาการองค์ความรู้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาผ้าไทยที่เป็นมรดกของชาติ สนับสนุนให้ผู้ประกอบการ ช่างทอผ้า และเยาวชนคนรุ่นใหม่ ร่วมกันสร้างสรรค์ผ้าผืนงามที่เปรียบดังบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ สะท้อนวิถีชีวิตอันงดงามไปด้วยภูมิปัญญาที่ถูกฟื้นคืน ผ้าทุกผืนได้ถูกถักทอขึ้นจากเส้นใยและพืชพรรณภายในชุมชน ตามหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานไว้และยังประโยชน์ให้แก่ปวงชนชาวไทยเสมอมา  

 

 

ข้อมูลโดย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย