เนื้อหาภายในเล่ม บทความวิชาการ ข้อมูลเปิดภาครัฐ: เครื่องมือสู้คอร์รัปชัน Open Government Data: A Tool to Fight Corruption ณัฐภัทร เนียวกุล บทบาทของพลเมืองกับการสร้างการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน Roles of Citizens in Building Participation in Anti-Corruption วรธา มงคลสืบสกุล บทความวิจัย การบริหารจัดการเวชภัณฑ์โควิด-19 ของประเทศไทย: ปัญหาและแนวทางแก้ไขในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ Thailand’s management of COVID-19 medical supplies: Problems and solutions for public sector procurements รัตพงษ์ สอนสุภาพ และคณะ การพัฒนาบทบาทภาคประชาชนในการเป็นผู้แจ้งเบาะแส Development of the Role of Civil Society as Whistleblowers สุริยน วงศ์สุจริต มาตรการด้านกฎหมายเพื่อป้องกันการทุจริตเชิงนโยบายจากผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง Legal Measures to Prevent Policy Corruption from Person Holding Political Position จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ ฯลฯ

Issued date : Mar 29, 2024
Publisher : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
Category : ทั่วไป
Page : 111
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
วารสารวิชาการ ป.ป.ช. ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2566) 
520 a : Description 
เนื้อหาภายในเล่ม บทความวิชาการ ข้อมูลเปิดภาครัฐ: เครื่องมือสู้คอร์รัปชัน Open Government Data: A Tool to Fight Corruption ณัฐภัทร เนียวกุล บทบาทของพลเมืองกับการสร้างการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน Roles of Citizens in Building Participation in Anti-Corruption วรธา มงคลสืบสกุล บทความวิจัย การบริหารจัดการเวชภัณฑ์โควิด-19 ของประเทศไทย: ปัญหาและแนวทางแก้ไขในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ Thailand’s management of COVID-19 medical supplies: Problems and solutions for public sector procurements รัตพงษ์ สอนสุภาพ และคณะ การพัฒนาบทบาทภาคประชาชนในการเป็นผู้แจ้งเบาะแส Development of the Role of Civil Society as Whistleblowers สุริยน วงศ์สุจริต มาตรการด้านกฎหมายเพื่อป้องกันการทุจริตเชิงนโยบายจากผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง Legal Measures to Prevent Policy Corruption from Person Holding Political Position จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ ฯลฯ 
300 a : Total pages 
111 
020 a : ISSN 
30276373 
260 b : Name of publisher 
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ 
260 c : Date of publication 
2567 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.