วารสารวิชาการ ป.ป.ช. ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2566)

สารบัญ : บทบรรณาธิการ บทความวิชาการ ข้อบ่งชี้การ “ล็อกสเปก”: ข้อพิจารณาจากคู่มือระดับนานาชาติและแนวปฏิบัติตามกฎหมายไทย Red Flags of Bid Tailoring: considerations drawn from international guidelines and practices under the Thai legal framework กิจจาพัฒน์ เกศิรานนท์ การต่อต้านทุจริตด้วยพลังของประชาชน Anti-Corruption by Empowering People วัชราภรณ์ มณีนุช ความกล้าหาญทางจริยธรรม: คุณธรรมสำหรับป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน Moral Courage: Ethics for Preventing and Suppressing Corruption ประสาร ศรีพงษ์เพลิด ความท้าทายต่อการปลุกและปลูกจิตสำนึกต้านทุจริตในสังคมไทย Challenges to awaken and raise awareness against corruption in Thai society สุทัศน์ บัวชู วัฒนธรรมความไว้เนื้อเชื่อใจในสังคมเดนมาร์ก: หนทางสู่ความสำเร็จในการปลุกและปลูกจิตสำนึกต้านทุจริต Trust culture in Danish society: The road to success in awakening and cultivating anti-corruption awareness ติรัส ตฤณเตชะ บทความวิจัย การศึกษาความสอดคล้องระหว่างคำนิยามและองค์ประกอบของการทุจริตในมิติทางกฎหมายและพฤติกรรม A Study Of The Concordance Between The Definitions And Elements Of Corruption In The Legal And Behavioural Dimensions ติณณภพ พัฒนะ และคณะ การกันบุคคลไว้เป็นพยานตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 Taking a Person as a Witness in accordance with the Organic Act on Anti-Corruption, B.E. 2561 (2018) ศิรินันท์ วัฒนศิริธรรม

Issued date : Feb 16, 2024
Publisher : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
Category : ทั่วไป
Page : 166
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
วารสารวิชาการ ป.ป.ช. ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2566) 
520 a : Description 
สารบัญ : บทบรรณาธิการ บทความวิชาการ ข้อบ่งชี้การ “ล็อกสเปก”: ข้อพิจารณาจากคู่มือระดับนานาชาติและแนวปฏิบัติตามกฎหมายไทย Red Flags of Bid Tailoring: considerations drawn from international guidelines and practices under the Thai legal framework กิจจาพัฒน์ เกศิรานนท์ การต่อต้านทุจริตด้วยพลังของประชาชน Anti-Corruption by Empowering People วัชราภรณ์ มณีนุช ความกล้าหาญทางจริยธรรม: คุณธรรมสำหรับป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน Moral Courage: Ethics for Preventing and Suppressing Corruption ประสาร ศรีพงษ์เพลิด ความท้าทายต่อการปลุกและปลูกจิตสำนึกต้านทุจริตในสังคมไทย Challenges to awaken and raise awareness against corruption in Thai society สุทัศน์ บัวชู วัฒนธรรมความไว้เนื้อเชื่อใจในสังคมเดนมาร์ก: หนทางสู่ความสำเร็จในการปลุกและปลูกจิตสำนึกต้านทุจริต Trust culture in Danish society: The road to success in awakening and cultivating anti-corruption awareness ติรัส ตฤณเตชะ บทความวิจัย การศึกษาความสอดคล้องระหว่างคำนิยามและองค์ประกอบของการทุจริตในมิติทางกฎหมายและพฤติกรรม A Study Of The Concordance Between The Definitions And Elements Of Corruption In The Legal And Behavioural Dimensions ติณณภพ พัฒนะ และคณะ การกันบุคคลไว้เป็นพยานตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 Taking a Person as a Witness in accordance with the Organic Act on Anti-Corruption, B.E. 2561 (2018) ศิรินันท์ วัฒนศิริธรรม 
300 a : Total pages 
166 
260 b : Name of publisher 
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ 
260 c : Date of publication 
2567 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.