เอกสารเผยแพร่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2566

ประวัติความเป็นมา เดือนพฤศจิกายน 2525 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ได้เสด็จทอดพระเนตรตรวจสภาพพื้นที่บริเวณบ้านนานกเค้า และเสด็จพระราชดำเนินเข้าไป ถึงพื้นที่บริเวณที่จะสร้างอ่างเก็บน้ำตาดไฮใหญ่ ทรงให้พิจารณานำน้ำจากอ่างเก็บน้ำตาดไฮใหญ่มาสนับสนุนพื้นที่การเกษตรบริเวณบ้านนานกเค้า และทรงคัดเลือกพื้นที่จัดตั้งศูนย์ฯ ณ บริเวณบ้านนานกเค้า ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ด้วยพระองค์เอง เพื่อเป็นพื้นที่ตัวแทนของภูมิภาคทั้งหมด ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จึงได้ถือกำเนิดขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2525 โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นสถานที่ทำการศึกษาทดลองแบบเบ็ดเสร็จ ทั้งการพัฒนาที่ดินการพัฒนาแหล่งน้ำ ฟื้นฟูสภาพป่า การวางแผนปลูกพืช และการเลี้ยงสัตว์ที่เกษตรกร รวมถึงผู้ที่สนใจ สามารถเข้าชม ศึกษา ค้นคว้า ฝึกอบรมความรู้เพิ่มขึ้น และมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ทำหน้าที่เสมือนเป็น “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต” (Living Natural Museum) เพื่อเป็นตัวอย่างแห่งความสำเร็จของการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง สาธิต และการพัฒนาด้านเกษตรกรรมเป็นระบบบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service For The Farmers) เพื่อขยายผลสู่เกษตรกร

Issued date : Oct 05, 2023
Publisher : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
Category : ทั่วไป
Page : 12
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
เอกสารเผยแพร่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2566 
520 a : Description 
ประวัติความเป็นมา เดือนพฤศจิกายน 2525 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ได้เสด็จทอดพระเนตรตรวจสภาพพื้นที่บริเวณบ้านนานกเค้า และเสด็จพระราชดำเนินเข้าไป ถึงพื้นที่บริเวณที่จะสร้างอ่างเก็บน้ำตาดไฮใหญ่ ทรงให้พิจารณานำน้ำจากอ่างเก็บน้ำตาดไฮใหญ่มาสนับสนุนพื้นที่การเกษตรบริเวณบ้านนานกเค้า และทรงคัดเลือกพื้นที่จัดตั้งศูนย์ฯ ณ บริเวณบ้านนานกเค้า ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ด้วยพระองค์เอง เพื่อเป็นพื้นที่ตัวแทนของภูมิภาคทั้งหมด ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จึงได้ถือกำเนิดขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2525 โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นสถานที่ทำการศึกษาทดลองแบบเบ็ดเสร็จ ทั้งการพัฒนาที่ดินการพัฒนาแหล่งน้ำ ฟื้นฟูสภาพป่า การวางแผนปลูกพืช และการเลี้ยงสัตว์ที่เกษตรกร รวมถึงผู้ที่สนใจ สามารถเข้าชม ศึกษา ค้นคว้า ฝึกอบรมความรู้เพิ่มขึ้น และมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ทำหน้าที่เสมือนเป็น “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต” (Living Natural Museum) เพื่อเป็นตัวอย่างแห่งความสำเร็จของการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง สาธิต และการพัฒนาด้านเกษตรกรรมเป็นระบบบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service For The Farmers) เพื่อขยายผลสู่เกษตรกร 
300 a : Total pages 
12 
260 b : Name of publisher 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
260 c : Date of publication 
2566 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.