วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2565

วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 ขอยกตัวอย่างผลสำเร็จจากแนวพระราชดำริ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล ด้วยภาพปกโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ชุมชนบ้านทอน จังหวัดนราธิวาส ที่ส่งเสริมให้ราษฎรทำประมงแบบยั่งยืน ส่งผลให้ในปัจจุบันพื้นที่แห่งนี้มีสัตว์ทะเลเพิ่มขึ้น ระบบนิเวศกลับมาอุดมสมบูรณ์ ราษฎรและชาวประมงในพื้นที่ดำรงชีวิตร่วมกับธรรมชาติได้อย่างสมดุล ยังมีรายละเอียดของโครงการที่น่าสนใจอีกมาก ซึ่งสามารถติดตามอ่านต่อได้ในคอลลัมน์ "อันเนื่องมาจากพระราชดำริ" บทความเรื่อง "ความสุขของชุมชนหมู่บ้านประมง 100 ปี บ้านทอน" นอกจากนี้ ยังมีคอลัมน์ต่างๆ ที่น่าสนใจ เช่น ทศมราชา พระเมตตาสู่ประชาราษฎร์ บทความ เรื่อง โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ "สุขแบบ...ทุ่งทะเล" นำเสนอนิยามความสุขที่เกิดจากโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ .....

Issued date : Mar 20, 2023
Publisher : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Category : ทั่วไป
Page : 70
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2565 
520 a : Description 
วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 ขอยกตัวอย่างผลสำเร็จจากแนวพระราชดำริ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล ด้วยภาพปกโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ชุมชนบ้านทอน จังหวัดนราธิวาส ที่ส่งเสริมให้ราษฎรทำประมงแบบยั่งยืน ส่งผลให้ในปัจจุบันพื้นที่แห่งนี้มีสัตว์ทะเลเพิ่มขึ้น ระบบนิเวศกลับมาอุดมสมบูรณ์ ราษฎรและชาวประมงในพื้นที่ดำรงชีวิตร่วมกับธรรมชาติได้อย่างสมดุล ยังมีรายละเอียดของโครงการที่น่าสนใจอีกมาก ซึ่งสามารถติดตามอ่านต่อได้ในคอลลัมน์ "อันเนื่องมาจากพระราชดำริ" บทความเรื่อง "ความสุขของชุมชนหมู่บ้านประมง 100 ปี บ้านทอน" นอกจากนี้ ยังมีคอลัมน์ต่างๆ ที่น่าสนใจ เช่น ทศมราชา พระเมตตาสู่ประชาราษฎร์ บทความ เรื่อง โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ "สุขแบบ...ทุ่งทะเล" นำเสนอนิยามความสุขที่เกิดจากโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ..... 
300 a : Total pages 
70 
260 b : Name of publisher 
สำนักงาน กปร. 
260 c : Date of publication 
2566 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.