นิตยสารวาไรตี้เพื่อสุขภาพ @Rama ฉบับที่ 28

บทบรรณาธิการ : วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นวันที่ชาวไทยทั้งประเทศหัวใจแตกสลาย เพราะได้สูญเสียพระมหากษัตริย์ที่เปี่ยมไปด้วยทศพิธราชธรรม อีกทั้งยังเป็นนักคิดนักพัฒนา ท่านทรงพระเมตตาและเสียสละเพื่อประชาชนชาวไทยมานานถึง ๗๐ ปี กองบรรณาธิการนิตยสาร @Rama ได้ตระหนักถึงความสำคัญของพระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ปฏิบัติมาตลอดเวลาที่ครองราชย์พร้อมทั้งพระราชจริยาวัตรที่งดงามอันเป็นแบบอย่างให้แก่ประชาชนชาวไทยเป็นอย่างดี ถึงแม้พระองค์จะเสด็จสวรรคต แต่พระราชดำรัส พระบรมราโชวาท ตลอดจนพระราชจริยาวัตรที่แฝงไปด้วยธรรมะยังคงอยู่เพื่อให้เราได้สืบสานและใช้ชีวิตอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขเหมือนดังพระราชปณิธาน กองบรรณาธิการจึงได้รวบรวมพระราชกรณียกิจและเรื่องราวในอีกหลาย ๆ ด้านของพระองค์มาไว้ใน @Rama ฉบับพิเศษเล่มนี้ โดยใช้ชื่อว่า “แรงบันดาลใจจากพระราชา” เพื่อให้ผู้อ่านและประชาชนรุ่นหลังได้ศึกษาและใช้เป็นแนวทางในการดำรงชีวิตเพื่อให้มีความสุขสืบไป น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ เนื้อหาภายในฉบับที่ 28 ธรรมะของพระราชา ตามรอยพระบาท “พระมหากษัตริย์นักพัฒนา” ธ ผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน “น้ำ” พระทัยของพ่อ “พลังงาน” ไทยในอนาคต รอยยิ้มของพ่อ กษัตริย์ผู้เป็นแบบอย่าง Inspirations From our KING กษัตริย์ผู้เป็นแบบอย่าง คอลัมน์ : กษัตริย์ผู้เป็นแบบอย่าง ผู้เขียน : พิชชา โภคัง ความสุขเล็กๆ จากปลายตะหลิวของพ่อ โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตามพระราชปณิธาน ใต้ร่มพระบารมี รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ ทรงเปี่ยมอัจฉริยภาพด้าน “ถ่ายภาพ” ภูมิพลังของแผ่นดิน “พระบารมีคุ้มเกล้าฯชาวรามาธิบดี: ประมวลพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 กับชาวรามาธิบดี” พระอัจฉริยภาพด้านการทูตกับนานาอารยประเทศ

Issued date : Feb 17, 2023
Publisher : มหาวิทยาลัยมหิดล
Category : ทั่วไป
Page : 40
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
นิตยสารวาไรตี้เพื่อสุขภาพ @Rama ฉบับที่ 28 
520 a : Description 
บทบรรณาธิการ : วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นวันที่ชาวไทยทั้งประเทศหัวใจแตกสลาย เพราะได้สูญเสียพระมหากษัตริย์ที่เปี่ยมไปด้วยทศพิธราชธรรม อีกทั้งยังเป็นนักคิดนักพัฒนา ท่านทรงพระเมตตาและเสียสละเพื่อประชาชนชาวไทยมานานถึง ๗๐ ปี กองบรรณาธิการนิตยสาร @Rama ได้ตระหนักถึงความสำคัญของพระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ปฏิบัติมาตลอดเวลาที่ครองราชย์พร้อมทั้งพระราชจริยาวัตรที่งดงามอันเป็นแบบอย่างให้แก่ประชาชนชาวไทยเป็นอย่างดี ถึงแม้พระองค์จะเสด็จสวรรคต แต่พระราชดำรัส พระบรมราโชวาท ตลอดจนพระราชจริยาวัตรที่แฝงไปด้วยธรรมะยังคงอยู่เพื่อให้เราได้สืบสานและใช้ชีวิตอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขเหมือนดังพระราชปณิธาน กองบรรณาธิการจึงได้รวบรวมพระราชกรณียกิจและเรื่องราวในอีกหลาย ๆ ด้านของพระองค์มาไว้ใน @Rama ฉบับพิเศษเล่มนี้ โดยใช้ชื่อว่า “แรงบันดาลใจจากพระราชา” เพื่อให้ผู้อ่านและประชาชนรุ่นหลังได้ศึกษาและใช้เป็นแนวทางในการดำรงชีวิตเพื่อให้มีความสุขสืบไป น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ เนื้อหาภายในฉบับที่ 28 ธรรมะของพระราชา ตามรอยพระบาท “พระมหากษัตริย์นักพัฒนา” ธ ผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน “น้ำ” พระทัยของพ่อ “พลังงาน” ไทยในอนาคต รอยยิ้มของพ่อ กษัตริย์ผู้เป็นแบบอย่าง Inspirations From our KING กษัตริย์ผู้เป็นแบบอย่าง คอลัมน์ : กษัตริย์ผู้เป็นแบบอย่าง ผู้เขียน : พิชชา โภคัง ความสุขเล็กๆ จากปลายตะหลิวของพ่อ โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตามพระราชปณิธาน ใต้ร่มพระบารมี รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ ทรงเปี่ยมอัจฉริยภาพด้าน “ถ่ายภาพ” ภูมิพลังของแผ่นดิน “พระบารมีคุ้มเกล้าฯชาวรามาธิบดี: ประมวลพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 กับชาวรามาธิบดี” พระอัจฉริยภาพด้านการทูตกับนานาอารยประเทศ 
300 a : Total pages 
40 
260 b : Name of publisher 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
260 c : Date of publication 
2560 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.