คู่มือการกำหนดรูปแบบ ก่อสร้าง ซ่อมปรับปรุง บำรุงรักษา และเพิ่มประสิทธิภาพ ฝายชะลอน้ำพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการกำกับ ดูแล ประสานการดำเนินงานติดตามและประเมิน ผลการดำเนินการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมถึงการเป็นหน่วยงานหลัก ของยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในภาคการเกษตรและชนบท ตามยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ.2557 - 2560)

Call No. : 923.1593 ก225ค 2559
Publisher : โรงพิมพ์บริษัท พิมพ์ดี จำกัด
Published Date :
Page : 54
Rating :
Barcode Title of Copy Status
0000017188 คู่มือการกำหนดรูปแบบ ก่อสร้าง ซ่อมปรับปรุง บำรุงรักษา และเพิ่มประสิทธิภาพ ฝายชะลอน้ำพอเพียงตามแนวพระราชดำริ On shelf  Login 

MARC Information

041 a : Language 
ไทย 
050 a : Classification No. 
050 b : Author ID 
ก225ค 
050 b : Publish Year 
2559 
245 a : Title 
คู่มือการกำหนดรูปแบบ ก่อสร้าง ซ่อมปรับปรุง บำรุงรักษา และเพิ่มประสิทธิภาพ ฝายชะลอน้ำพอเพียงตามแนวพระราชดำริ 
260 a : Place of publication 
กรุงเทพฯ 
260 b : Name of publisher 
โรงพิมพ์บริษัท พิมพ์ดี จำกัด 
300 a : Total pages 
54 
520 a : Description 
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการกำกับ ดูแล ประสานการดำเนินงานติดตามและประเมิน ผลการดำเนินการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมถึงการเป็นหน่วยงานหลัก ของยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในภาคการเกษตรและชนบท ตามยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ.2557 - 2560) 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.