มรดกแผ่นดินนวมินทรมหาราชา

คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติ รวมทั้งพิจารณากลั่นกรองหนังสือที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเสนอขอจัดพิมพ์ร่วม เฉลิมพระเกียรติ เช่นเดียวกับในวาระสำคัญอื่นๆ ที่ผ่านมา ในโอกาสอันเป็นมิ่งมงคลนี้ คณะ กรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุพิจารณาเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐหลาย หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักราชเลขาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงมหาดไทย เลือกสรรและจัดพิมพ์หนังสือที่มีคุณค่าหลาก หลายสาขา แสดงถึงภูมิปัญญาของคนไทย โดยเฉพาะที่เกี่ยวเนื่องในพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว ทั้งด้านพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระราชดำริด้านต่าง ๆ รวมถึงหนังสือ ที่จัดพิมพ์ในรูปแบบอักษรเบรลล์ และสื่ออื่น ๆ อาทิ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ ซีดี ดีวีดี และ วีซีดีเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แผ่ไพศาลยั่งยืนตลอดกาล

Call No. : 959.3 ก528ม 2551
Publisher : รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977)
Published Date :
Page : 263
Rating :
Barcode Title of Copy Status
0000017174 มรดกแผ่นดินนวมินทรมหาราชา On shelf  Login 

MARC Information

020 a : ISBN 
9789744176868 
041 a : Language 
ไทย 
050 a : Classification No. 
050 b : Author ID 
ก528ม 
050 b : Publish Year 
2551 
100 a : Author 
245 a : Title 
มรดกแผ่นดินนวมินทรมหาราชา 
260 a : Place of publication 
กรุงเทพฯ 
260 b : Name of publisher 
รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) 
300 a : Total pages 
263 
520 a : Description 
คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติ รวมทั้งพิจารณากลั่นกรองหนังสือที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเสนอขอจัดพิมพ์ร่วม เฉลิมพระเกียรติ เช่นเดียวกับในวาระสำคัญอื่นๆ ที่ผ่านมา ในโอกาสอันเป็นมิ่งมงคลนี้ คณะ กรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุพิจารณาเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐหลาย หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักราชเลขาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงมหาดไทย เลือกสรรและจัดพิมพ์หนังสือที่มีคุณค่าหลาก หลายสาขา แสดงถึงภูมิปัญญาของคนไทย โดยเฉพาะที่เกี่ยวเนื่องในพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว ทั้งด้านพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระราชดำริด้านต่าง ๆ รวมถึงหนังสือ ที่จัดพิมพ์ในรูปแบบอักษรเบรลล์ และสื่ออื่น ๆ อาทิ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ ซีดี ดีวีดี และ วีซีดีเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แผ่ไพศาลยั่งยืนตลอดกาล 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.