รายงานประจำปี 2565 สำนักงบประมาณ

สุดท้ายนี้ การดำเนินภารกิจของสำนักงบประมาณประสบผลสำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดีนั้น เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันในการปฏิบัติงาน ผมขอขอบคุณผู้บริหารและ บุคลากรสำนักงบประมาณทุกท่าน ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานอื่น ๆ ทุกท่าน ที่ได้สนับสนุน ภารกิจของสำนักงบประมาณในการวางแผนงบประมาณ การจัดทำงบประมาณ การบริหารงบประมาณ การติดตามและประเมินผล รวมถึงการบูรณาการด้านการงบประมาณ ให้มีความเป็นเอกภาพและ เชื่อมโยงกันในมิติยุทธศาสตร์สำคัญของรัฐบาล มิติยุทธศาสตร์หน่วยงาน และมิติยุทธศาสตร์ ในระดับพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Published date : Nov 16, 2023
Publisher : สำนักงบประมาณ
Category : ทั่วไป
Page : 137
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
รายงานประจำปี 2565 สำนักงบประมาณ 
260 b : Name of publisher 
สำานักงบประมาณ 
260 c : Date of publication 
2566 
300 a : Total pages 
137 
520 a : Description 
สุดท้ายนี้ การดำเนินภารกิจของสำนักงบประมาณประสบผลสำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดีนั้น เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันในการปฏิบัติงาน ผมขอขอบคุณผู้บริหารและ บุคลากรสำนักงบประมาณทุกท่าน ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานอื่น ๆ ทุกท่าน ที่ได้สนับสนุน ภารกิจของสำนักงบประมาณในการวางแผนงบประมาณ การจัดทำงบประมาณ การบริหารงบประมาณ การติดตามและประเมินผล รวมถึงการบูรณาการด้านการงบประมาณ ให้มีความเป็นเอกภาพและ เชื่อมโยงกันในมิติยุทธศาสตร์สำคัญของรัฐบาล มิติยุทธศาสตร์หน่วยงาน และมิติยุทธศาสตร์ ในระดับพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.