ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มูลนิธิพระดาบสได้ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จัดพิมพ์หนังสือประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส “คำพ่อสอน” เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงเผยแพร่ เพื่อให้สังคมไทยได้น้อมนำพระราชดำริเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอพียงในพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ดุจดั่งประทีปนำทางให้ชาวไทยทั้งหลายมีความสุขร่วมกันในสังคมที่พอเพียง

Call No. : 923.1593 ส426อ 2550
Publisher : โรงพิมพ์กรุงเทพ
Published Date :
Page : 242
Rating :
Barcode Title of Copy Status
0000017102 คำสอนพ่อ On shelf  Login 

MARC Information

020 a : ISBN 
9789745921757 
041 a : Language 
ไทย 
050 a : Classification No. 
050 b : Author ID 
ส426อ 
050 b : Publish Year 
2550 
245 a : Title 
คำสอนพ่อ 
260 a : Place of publication 
กรุงเทพฯ 
260 b : Name of publisher 
โรงพิมพ์กรุงเทพ 
300 a : Total pages 
242 
520 a : Description 
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มูลนิธิพระดาบสได้ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จัดพิมพ์หนังสือประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส “คำพ่อสอน” เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงเผยแพร่ เพื่อให้สังคมไทยได้น้อมนำพระราชดำริเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอพียงในพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ดุจดั่งประทีปนำทางให้ชาวไทยทั้งหลายมีความสุขร่วมกันในสังคมที่พอเพียง 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.