รายงานติดตามผลลัพธ์การดำเนินโครงการทำนบดินห้วยนกเค้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการท านบดินห้วยนกเค้าไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ด้วยนำพระราชหฤทัยและความห่วงใยที่มีต่อพสกนิกรของพระองค์และปณิธานอันแน่วแน่ที่มีต่อประชาชนเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2489 ว่า “ถ้ำประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจะละทิ้งอย่างไรได้” โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงเกิดขึ้นมากมายกว่า 5,000 โครงการ และโครงการทำนบดินห้วยนกเค้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เป็นหนึ่งใน 5,000 กว่า โครงการดังกล่าวพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธาน สืบสำน รักษำ ต่อยอดโครงการในพระราชดำริทั้งปวง สิ่งใดที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนต้องดำเนินการและขับเคลื่อนต่อไปเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ และยังประโยชน์สูงสุดให้กับราษฎร โดยให้ความสำคัญและมีพระราชดำริให้ผู้แทนพระองค์ลงไปติดตามโครงการฯ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการทำนบดินห้วยนกเค้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผลได้จัดทำโครงการติดตามผลลัพธ์การดำเนินโครงการ “ทำนบดินห้วยนกเค้ำอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ” อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เพื่อให้ทราบถึงการใช้ประโยชน์ปัญหาอุปสรรคและผลกระทบของราษฎรในการใช้นำจากโครงการฯ พร้อมแนวทางการช่วยเหลือ รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาการบริหารจัดน้ำจากโครงการทำนบดินห้วยนกเค้าฯ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่แบบยั่งยืนต่อไป ด้วยน้ำพระราชหฤทัยของทั้งสองพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยทำให้ราษฎรตำบลบ้านถ้ำมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และการติดตามผลลัพธ์ฯ ในครั้งนี้จะไม่สามารถสำเร็จลุล่วงไปได้หากไม่ได้รับการสนับสนุนความช่วยเหลือจาก ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา (นายปาโมกข์ ปิงเมือง) ผู้อำนวยการ กองประสานงานโครงการพื้นที่ 3 สำนักงาน กปร. พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ และส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้นำและราษฎรในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ที่อำนวยความสะดวกด้านสถานที่การประสานงาน การให้ข้อมูลการดำเนินงาน และขอขอบคุณประชาชนกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่โครงการฯ ที่ได้กรุณาให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการติดตามผลลัพธ์ของโครงการฯ พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมทำให้โครงการนี้ สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น คณะผู้จัดทำหวังว่ารายงานโครงการติดตามผลลัพธ์การดำเนินโครงการ “ทำนบดินห้วยนกเค้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป.

Published date : Oct 20, 2023
Publisher : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Category : ทั่วไป
Page : 133
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
รายงานติดตามผลลัพธ์การดำเนินโครงการทำนบดินห้วยนกเค้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 
260 b : Name of publisher 
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนัก กปร.) 
260 c : Date of publication 
2566 
300 a : Total pages 
133 
520 a : Description 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการท านบดินห้วยนกเค้าไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ด้วยนำพระราชหฤทัยและความห่วงใยที่มีต่อพสกนิกรของพระองค์และปณิธานอันแน่วแน่ที่มีต่อประชาชนเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2489 ว่า “ถ้ำประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจะละทิ้งอย่างไรได้” โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงเกิดขึ้นมากมายกว่า 5,000 โครงการ และโครงการทำนบดินห้วยนกเค้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เป็นหนึ่งใน 5,000 กว่า โครงการดังกล่าวพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธาน สืบสำน รักษำ ต่อยอดโครงการในพระราชดำริทั้งปวง สิ่งใดที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนต้องดำเนินการและขับเคลื่อนต่อไปเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ และยังประโยชน์สูงสุดให้กับราษฎร โดยให้ความสำคัญและมีพระราชดำริให้ผู้แทนพระองค์ลงไปติดตามโครงการฯ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการทำนบดินห้วยนกเค้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) โดยกองติดตามประเมินผลได้จัดทำโครงการติดตามผลลัพธ์การดำเนินโครงการ “ทำนบดินห้วยนกเค้ำอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ” อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เพื่อให้ทราบถึงการใช้ประโยชน์ปัญหาอุปสรรคและผลกระทบของราษฎรในการใช้นำจากโครงการฯ พร้อมแนวทางการช่วยเหลือ รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาการบริหารจัดน้ำจากโครงการทำนบดินห้วยนกเค้าฯ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่แบบยั่งยืนต่อไป ด้วยน้ำพระราชหฤทัยของทั้งสองพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยทำให้ราษฎรตำบลบ้านถ้ำมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และการติดตามผลลัพธ์ฯ ในครั้งนี้จะไม่สามารถสำเร็จลุล่วงไปได้หากไม่ได้รับการสนับสนุนความช่วยเหลือจาก ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา (นายปาโมกข์ ปิงเมือง) ผู้อำนวยการ กองประสานงานโครงการพื้นที่ 3 สำนักงาน กปร. พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ และส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้นำและราษฎรในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ที่อำนวยความสะดวกด้านสถานที่การประสานงาน การให้ข้อมูลการดำเนินงาน และขอขอบคุณประชาชนกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่โครงการฯ ที่ได้กรุณาให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการติดตามผลลัพธ์ของโครงการฯ พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมทำให้โครงการนี้ สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น คณะผู้จัดทำหวังว่ารายงานโครงการติดตามผลลัพธ์การดำเนินโครงการ “ทำนบดินห้วยนกเค้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป. 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.