แนวปฏิบัติการขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ การรับเสด็จฯ และการเข้าเฝ้า ในวโรกาสต่างๆ

สถาบันพระมหากษัตริย์กับการศึกษาไทยนับเป็นสิ่งที่คู่กันนับแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยการศึกษาถือเป็นพระราชกรณียกิจหลักประการหนึ่งที่สถาบันพระมหากษัตริย์ทรงให้ความสำคัญและติดตามอย่างใกล้ชิด รวมทั้งได้พระราชทานแนวทางการปฏิบัติเพื่อพัฒนาการศึกษาอยู่สม่ำเสมอ อาทิ การจัดตั้งสถานศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ / พระราชูปถัมภ์ การพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อบำรุงการศึกษา และเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนในวาระต่าง ๆ การเสด็จพระราชดำเนินเพื่อติดตามงานโครงการตามพระราชดำริ ตลอดจนการเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ และการเสด็จพระราชดำเนินเนื่องจากการกราบบังคมทูลเชิญของสถานศึกษา เป็นต้น ในการนี้ สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงจัดทำ “แนวปฏิบัติการขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ พร้อมทั้งการรับเสด็จฯ และการเข้าเฝ้าฯ ในวโรกาสต่าง ๆ” เพื่อให้การกราบบังคมทูลเชิญเสด็จฯ การรับเสด็จฯ การเข้าเฝ้าฯ ในวโรกาสและพระราชพิธีต่าง ๆ ตลอดจนการประสานงาน ของสถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นไปอย่างถูกต้องชัดเจน สมพระเกียรติ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่การศึกษาไทยต่อไป

Published date : Oct 17, 2023
Publisher : กระทรวงศึกษาธิการ
Category : ทั่วไป
Page : 46
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
แนวปฏิบัติการขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ การรับเสด็จฯ และการเข้าเฝ้า ในวโรกาสต่างๆ 
260 b : Name of publisher 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
260 c : Date of publication 
2565 
300 a : Total pages 
46 
520 a : Description 
สถาบันพระมหากษัตริย์กับการศึกษาไทยนับเป็นสิ่งที่คู่กันนับแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยการศึกษาถือเป็นพระราชกรณียกิจหลักประการหนึ่งที่สถาบันพระมหากษัตริย์ทรงให้ความสำคัญและติดตามอย่างใกล้ชิด รวมทั้งได้พระราชทานแนวทางการปฏิบัติเพื่อพัฒนาการศึกษาอยู่สม่ำเสมอ อาทิ การจัดตั้งสถานศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ / พระราชูปถัมภ์ การพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อบำรุงการศึกษา และเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนในวาระต่าง ๆ การเสด็จพระราชดำเนินเพื่อติดตามงานโครงการตามพระราชดำริ ตลอดจนการเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ และการเสด็จพระราชดำเนินเนื่องจากการกราบบังคมทูลเชิญของสถานศึกษา เป็นต้น ในการนี้ สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงจัดทำ “แนวปฏิบัติการขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ พร้อมทั้งการรับเสด็จฯ และการเข้าเฝ้าฯ ในวโรกาสต่าง ๆ” เพื่อให้การกราบบังคมทูลเชิญเสด็จฯ การรับเสด็จฯ การเข้าเฝ้าฯ ในวโรกาสและพระราชพิธีต่าง ๆ ตลอดจนการประสานงาน ของสถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นไปอย่างถูกต้องชัดเจน สมพระเกียรติ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่การศึกษาไทยต่อไป 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.