พันร้อยสิบเอ็ดเสด็จฯโรงเรียน ตชด.

"พันร้อยสิบเอ็ด เสด็จฯ รร.ตชด." สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจะเสด็จฯ ทรงงานที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ครบ ๑,๑๑๑ ครั้งในปี พ.ศ.๒๕๖๖ นี้ รวมระยะเวลา ๔๐ ปี (นับจากการเสด็จฯ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๖) การนี้มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในพระราชูปถัมภ์ฯ จึงได้จัดพิมพ์สมุดนักเรียน(สมุดการบ้าน) เพื่อแจกจ่ายให้กับนักเรียนในถิ่นทุรกันดารห่างไกลคมนาคม และเพื่อร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อเด็กและเยาวชนเหล่านี้ เป็นสมุดขนาด ๔๐ แผ่นกพิมพ์สี่สี และเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อผู้เรียน ปกหน้าได้อัญเชิญภาพวาดฝีพระหัตถ์ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้พระราชทานมาเฉพาะในโอกาสการเสด็จฯ ครบ ๑,๑๑๑ ครั้งในวาระนี้ ปกหลังอัญเชิญลายพระราชหัตถ์ฯ ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่หน่วยงานในโอกาสต่างๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียนและคณะครู เป้าหมายการจัดพิมพ์ ๕๐,๐๐๐ เล่ม งบประมาณ ๗๕๐,๐๐๐ บาท

Call No. : 929.709593 ม686พ 2565
Publisher : มูลนิธิโรงเรียนตำรวขตระเวนชายแดน
Published Date : 2565
Page : 138
Rating :
Barcode Title of Copy Status
0000016305 พันร้อยสิบเอ็ดเสด็จฯโรงเรียน ตชด. On shelf  Login 
0000016306 พันร้อยสิบเอ็ดเสด็จฯโรงเรียน ตชด. On shelf  Login 

MARC Information

041 a : Language 
ไทย 
050 b : Item/Issue No. 
ฉ.1-ฉ.2 
050 a : Classification No. 
050 b : Author ID 
ม686พ 
050 b : Publish Year 
2565 
245 a : Title 
พันร้อยสิบเอ็ดเสด็จฯโรงเรียน ตชด. 
260 b : Name of publisher 
มูลนิธิโรงเรียนตำรวขตระเวนชายแดน 
260 a : Place of publication 
กรุงเทพฯ 
260 c : Date of publication 
2565 
300 a : Total pages 
138 
520 a : Description 
"พันร้อยสิบเอ็ด เสด็จฯ รร.ตชด." สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจะเสด็จฯ ทรงงานที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ครบ ๑,๑๑๑ ครั้งในปี พ.ศ.๒๕๖๖ นี้ รวมระยะเวลา ๔๐ ปี (นับจากการเสด็จฯ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๖) การนี้มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในพระราชูปถัมภ์ฯ จึงได้จัดพิมพ์สมุดนักเรียน(สมุดการบ้าน) เพื่อแจกจ่ายให้กับนักเรียนในถิ่นทุรกันดารห่างไกลคมนาคม และเพื่อร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อเด็กและเยาวชนเหล่านี้ เป็นสมุดขนาด ๔๐ แผ่นกพิมพ์สี่สี และเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อผู้เรียน ปกหน้าได้อัญเชิญภาพวาดฝีพระหัตถ์ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้พระราชทานมาเฉพาะในโอกาสการเสด็จฯ ครบ ๑,๑๑๑ ครั้งในวาระนี้ ปกหลังอัญเชิญลายพระราชหัตถ์ฯ ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่หน่วยงานในโอกาสต่างๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียนและคณะครู เป้าหมายการจัดพิมพ์ ๕๐,๐๐๐ เล่ม งบประมาณ ๗๕๐,๐๐๐ บาท 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.