ปรัชญาการศึกษาพระเจ้าอยู่หัว 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ท่านทรงเป็นปราชญ์ของการศึกษาที่ยิ่งใหญ่ พระองค์ทรงมีทัศนะอันแหลมคม ลุ่มลึก ดังมีพระบรมราโชวาทหรือพระราชดำรัสที่ได้พระราชทานแก่บุคคลต่าง ๆ ได้แสดงให้เห็นถึงพระราชวิสัยทัศน์ที่ลึกซึ้งกว้างไกล พระบรมราโชวาท พระราชดำรัสของปีพุทธศักราชต่าง ๆ ได้มีอยู่ในหนังสือเล่มนี้ ในแต่ละบทจะสรุปด้วยพระราชดำรัสในงานหรือพิธีต่าง ๆ ระบุสถานที่ วัน เดือน ปี ที่พระองค์ได้ทรงรับสั่งไว้ เนื้อหาในเล่มนี้มีอยู่ทั้งหมด 12 บท เหมาะสำหรับคณะรัฐบาล ผู้บริหารการศึกษา ผู้ใฝ่รู้ ใฝ่ความก้าวหน้า นักวิชาการ เหตุผลที่บุคคลทุกหน้าที่ควรศึกษา ดังจะขอหยิบยกพระบรมราโชวาทที่มีอยู่ในหนังสือเล่มนี้ "การศึกษาเป็นเรื่องใหญ่และสำคัญยิ่งของมนุษย์ คนเราเมื่อเกิดมาก็ได้รับการสั่งสอนจากบิดามารดา อันเป็นความรู้เบื้องต้น เมื่อเจริญเติบโตขึ้นก็เป็นหน้าที่ของครูและอาจารย์สั่งสอนให้ได้รับวิชาความรู้สูง และอบรมจิตใจให้ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม เพื่อจะได้เป็นพลเมืองดีของชาติสืบต่อไป" สารบัญ : 1. หลักการศึกษา 2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 3. การจัดการการศึกษา 4. การศึกษาในระบบ การศึกษาชั่วระยะเวลา 5. การศึกษานอกระบบ การศึกษาตลอดชีวิต 6. คุณธรรมค้ำจุนการศึกษา 7. เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา 8 บัญฑิตเป็นผู้มีชีวิตอยู่ด้วยปัญญา 9. การศึกษากับการทำงาน 10. ครู บุคคลผู้ยิ่งใหญ่ของโลก 11. หน้าที่และความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ 12. หนังสือคือเครื่องมือพัฒนาคน

Call No. : 923.1593 อ791ป 2559
Publisher : แสงดาว
Published Date :
Page : 128
Rating :
Barcode Title of Copy Status
0000000169 ปรัชญาการศึกษาพระเจ้าอยู่หัว  On shelf  Login 

MARC Information

020 a : ISBN 
9786163881595 
041 a : Language 
ไทย 
050 a : Classification No. 
050 b : Author ID 
อ791ป 
050 b : Publish Year 
2559 
245 a : Title 
ปรัชญาการศึกษาพระเจ้าอยู่หัว  
260 a : Place of publication 
กรุงเทพฯ 
260 b : Name of publisher 
แสงดาว 
260 c : Date of publication 
2559 
300 a : Total pages 
128 
350 a : Price 
100 
520 a : Description 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ท่านทรงเป็นปราชญ์ของการศึกษาที่ยิ่งใหญ่ พระองค์ทรงมีทัศนะอันแหลมคม ลุ่มลึก ดังมีพระบรมราโชวาทหรือพระราชดำรัสที่ได้พระราชทานแก่บุคคลต่าง ๆ ได้แสดงให้เห็นถึงพระราชวิสัยทัศน์ที่ลึกซึ้งกว้างไกล พระบรมราโชวาท พระราชดำรัสของปีพุทธศักราชต่าง ๆ ได้มีอยู่ในหนังสือเล่มนี้ ในแต่ละบทจะสรุปด้วยพระราชดำรัสในงานหรือพิธีต่าง ๆ ระบุสถานที่ วัน เดือน ปี ที่พระองค์ได้ทรงรับสั่งไว้ เนื้อหาในเล่มนี้มีอยู่ทั้งหมด 12 บท เหมาะสำหรับคณะรัฐบาล ผู้บริหารการศึกษา ผู้ใฝ่รู้ ใฝ่ความก้าวหน้า นักวิชาการ เหตุผลที่บุคคลทุกหน้าที่ควรศึกษา ดังจะขอหยิบยกพระบรมราโชวาทที่มีอยู่ในหนังสือเล่มนี้ "การศึกษาเป็นเรื่องใหญ่และสำคัญยิ่งของมนุษย์ คนเราเมื่อเกิดมาก็ได้รับการสั่งสอนจากบิดามารดา อันเป็นความรู้เบื้องต้น เมื่อเจริญเติบโตขึ้นก็เป็นหน้าที่ของครูและอาจารย์สั่งสอนให้ได้รับวิชาความรู้สูง และอบรมจิตใจให้ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม เพื่อจะได้เป็นพลเมืองดีของชาติสืบต่อไป" สารบัญ : 1. หลักการศึกษา 2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 3. การจัดการการศึกษา 4. การศึกษาในระบบ การศึกษาชั่วระยะเวลา 5. การศึกษานอกระบบ การศึกษาตลอดชีวิต 6. คุณธรรมค้ำจุนการศึกษา 7. เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา 8 บัญฑิตเป็นผู้มีชีวิตอยู่ด้วยปัญญา 9. การศึกษากับการทำงาน 10. ครู บุคคลผู้ยิ่งใหญ่ของโลก 11. หน้าที่และความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ 12. หนังสือคือเครื่องมือพัฒนาคน 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.