การขับเคลื่อนคุณธรรมในสถานการณ์ Covid-19 ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564)

“แนวโน้มสถานการณ์คุณธรรมในช่วงสถานการณ์โควิด-19” พบว่า ทำให้ประชาชนเกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมคุณธรรมอย่างน้อย 4 ประการ ที่ยังคงอยู่เป็นวิถีแห่งชีวิต คือ 1.พอเพียง รู้จักประมาณตน ไม่ประมาทในชีวิต 2.มีวินัย มีความเกรงใจ เคารพกติกาของสังคม รับผิดชอบต่อส่วนรวม 3.สุจริต ซื่อตรงต่อตนเอง ต่อส่วนรวม ไม่กอบโกยหรือทำเพื่อส่วนตัว 4.จิตอาสา มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน ทั้งแรงกาย เงินทุน สิ่งของและอื่น ๆ เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกัน ขณะเดียวกันแนวโน้มสถานการณ์ข่าวโควิด-19 ตั้งแต่ช่วงเดือน มกราคม-กรกฎาคม 2564 พบว่า มีการนำเสนอข่าวด้านลบประมาณ 15% ในขณะที่ข่าวด้านบวกมีการนำเสนอประมาณ 5% ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่า ทำไมภาวะปัจจุบันประชาชนจึงเกิดความเครียดสะสมที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือหนึ่งในสถานการณ์ที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องหาทางออกร่วมกัน ว่าจะทำอย่างไรให้ในแต่ละวันมีข่าวด้านดีเพิ่มมากขึ้น เพื่อเพิ่มพลังบวกให้ประชาชนมีความสุขมากขึ้น และออกมาร่วมกันทำความดีให้สังคมส่วนรวมต่อไป”

Published date : May 01, 2023
Publisher : คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
Category : ทั่วไป
Page : 140
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
การขับเคลื่อนคุณธรรมในสถานการณ์ Covid-19 ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) 
260 b : Name of publisher 
กรมการศาสนา กระทรงวัฒนธรรม 
260 c : Date of publication 
2565 
300 a : Total pages 
140 
520 a : Description 
“แนวโน้มสถานการณ์คุณธรรมในช่วงสถานการณ์โควิด-19” พบว่า ทำให้ประชาชนเกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมคุณธรรมอย่างน้อย 4 ประการ ที่ยังคงอยู่เป็นวิถีแห่งชีวิต คือ 1.พอเพียง รู้จักประมาณตน ไม่ประมาทในชีวิต 2.มีวินัย มีความเกรงใจ เคารพกติกาของสังคม รับผิดชอบต่อส่วนรวม 3.สุจริต ซื่อตรงต่อตนเอง ต่อส่วนรวม ไม่กอบโกยหรือทำเพื่อส่วนตัว 4.จิตอาสา มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน ทั้งแรงกาย เงินทุน สิ่งของและอื่น ๆ เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกัน ขณะเดียวกันแนวโน้มสถานการณ์ข่าวโควิด-19 ตั้งแต่ช่วงเดือน มกราคม-กรกฎาคม 2564 พบว่า มีการนำเสนอข่าวด้านลบประมาณ 15% ในขณะที่ข่าวด้านบวกมีการนำเสนอประมาณ 5% ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่า ทำไมภาวะปัจจุบันประชาชนจึงเกิดความเครียดสะสมที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือหนึ่งในสถานการณ์ที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องหาทางออกร่วมกัน ว่าจะทำอย่างไรให้ในแต่ละวันมีข่าวด้านดีเพิ่มมากขึ้น เพื่อเพิ่มพลังบวกให้ประชาชนมีความสุขมากขึ้น และออกมาร่วมกันทำความดีให้สังคมส่วนรวมต่อไป” 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.