รายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผู้ตรวจการแผ่นดินยังคงดำเนินการตามเจตนารมณ์ที่มุ่งหวัง เป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรม เสริมสร้างความเป็นธรรม ลดปัญหาภาระของประชาชน รวมทั้งเป็นกลไกในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ตลอดจนตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ มีความมุ่งมั่น ใส่ใจในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เริ่มมีแนวโน้มที่ดีขึ้นทั้งในประเทศไทย และทั่วโลก แต่ยังคงส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานขององค์กรที่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชน และบุคลากรขององค์กรเป็นหลัก จึงต้องมีการติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด เพื่อพร้อมปรับแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลอดเวลา เช่น การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน การกำหนดระเบียบ / มาตรการ / แนวปฏิบัติต่าง ๆ ให้สอดรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น การเร่งรัดการดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน และการดำเนินกิจกรรม / โครงการต่าง ๆ ที่สามารถดำเนินการได้ภายใต้ข้อจำกัด ตลอดจนการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง การเน้นการทำงานในเชิงรุกด้วยความรวดเร็วเพื่อตอบโจทย์ในการเยียวยาความทุกข์ร้อนให้กับประชาชน และผู้ตรวจการแผ่นดินยังเพิ่มความถี่ในการลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์รับเรื่องร้องเรียน และตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่มีการร้องเรียนจากประชาชนให้ครอบคลุมทั่วถึงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งในปี 2565 ผู้ตรวจการแผ่นดินได้เพิ่มการดำเนินการสอบสวนเชิงระบบให้มากขึ้นกว่าเดิมตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ บัญญัติไว้ ปรับกระบวนทัศน์การทำงานให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) จากทุกภาคีได้มีโอกาสมีส่วนร่วมการทำงานแบบบูรณาการ และเข้ามาร่วมเป็นเครือข่ายกับผู้ตรวจการแผ่นดิน ...

Published date : Apr 28, 2023
Publisher : สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
Category : ทั่วไป
Page : 395
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
รายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
260 b : Name of publisher 
สำงานผู้ตรวจแผ่นดิน 
260 c : Date of publication 
2565 
300 a : Total pages 
395 
520 a : Description 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผู้ตรวจการแผ่นดินยังคงดำเนินการตามเจตนารมณ์ที่มุ่งหวัง เป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรม เสริมสร้างความเป็นธรรม ลดปัญหาภาระของประชาชน รวมทั้งเป็นกลไกในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ตลอดจนตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ มีความมุ่งมั่น ใส่ใจในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เริ่มมีแนวโน้มที่ดีขึ้นทั้งในประเทศไทย และทั่วโลก แต่ยังคงส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานขององค์กรที่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชน และบุคลากรขององค์กรเป็นหลัก จึงต้องมีการติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด เพื่อพร้อมปรับแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลอดเวลา เช่น การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน การกำหนดระเบียบ / มาตรการ / แนวปฏิบัติต่าง ๆ ให้สอดรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น การเร่งรัดการดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน และการดำเนินกิจกรรม / โครงการต่าง ๆ ที่สามารถดำเนินการได้ภายใต้ข้อจำกัด ตลอดจนการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง การเน้นการทำงานในเชิงรุกด้วยความรวดเร็วเพื่อตอบโจทย์ในการเยียวยาความทุกข์ร้อนให้กับประชาชน และผู้ตรวจการแผ่นดินยังเพิ่มความถี่ในการลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์รับเรื่องร้องเรียน และตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่มีการร้องเรียนจากประชาชนให้ครอบคลุมทั่วถึงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งในปี 2565 ผู้ตรวจการแผ่นดินได้เพิ่มการดำเนินการสอบสวนเชิงระบบให้มากขึ้นกว่าเดิมตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ บัญญัติไว้ ปรับกระบวนทัศน์การทำงานให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) จากทุกภาคีได้มีโอกาสมีส่วนร่วมการทำงานแบบบูรณาการ และเข้ามาร่วมเป็นเครือข่ายกับผู้ตรวจการแผ่นดิน ... 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.