ชุด สืบสานศาสตร์พระราชา เล่ม 7 : ความเพียรที่บริสุทธิ์ Sheer Perseverance

หนังสือ "ชุด สืบสานศาสตร์พระราชา" นี้ ได้รวบรวมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องและขยายผลความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจกันของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนท้องถิ่น ในการสานต่อแนวพระราชดำริเพื่อการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ และเป็นแหล่งข้อมูลด้านศาสตร์พระราชาที่มีประโยชน์ต่อประชาชนทุกคน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงห่วงใยในความทุกข์ยากของประชาชนที่ประสบกับความยากจน ขาดแคลนความรู้และพื้นที่ทำกิน ด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงมุ่งพัฒนาให้ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคง สามารถพึ่งตนเองได้ จึงก่อให้เกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการส่งเสริมอาชีพเป็นจำนวนมาก เช่น โครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรในหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ โครงการศิลปาชีพพิเศษทั่วประเทศ โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มขนาดเล็ก โครงการศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการอื่น ๆ อีกมาก ซึ่งผลสัมฤทธิ์ของโครงการเหล่านี้คือประชาชนในกลุ่มเป้าหมายสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพให้เกิดรายได้เลี้ยงครอบครัวอย่างยั่งยืน (ชุดสืบสานศาสตร์พระราชา 10)

Call No. : 923.1593 ส085ช 2565
Publisher : สถาพรบุ๊คส์
Published Date : ล.7
Page : 48
Rating :
Barcode Title of Copy Status
0000000067 ชุด สืบสานศาสตร์พระราชา เล่ม 7 : ความเพียรที่บริสุทธิ์ Sheer Perseverance On shelf  Login 

MARC Information

020 a : ISBN 
9786160045358 
041 a : Language 
ไทย อังกฤษ 
050 a : Classification No. 
050 b : Author ID 
ส085ช 
050 b : Publish Year 
2565 
050 b : Item/Issue No. 
ล.7 
245 a : Title 
ชุด สืบสานศาสตร์พระราชา เล่ม 7 : ความเพียรที่บริสุทธิ์ Sheer Perseverance 
260 a : Place of publication 
กรุงเทพฯ 
260 b : Name of publisher 
สถาพรบุ๊คส์ 
260 c : Date of publication 
2565 
300 a : Total pages 
48 
350 a : Price 
190 
520 a : Description 
หนังสือ "ชุด สืบสานศาสตร์พระราชา" นี้ ได้รวบรวมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องและขยายผลความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจกันของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนท้องถิ่น ในการสานต่อแนวพระราชดำริเพื่อการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ และเป็นแหล่งข้อมูลด้านศาสตร์พระราชาที่มีประโยชน์ต่อประชาชนทุกคน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงห่วงใยในความทุกข์ยากของประชาชนที่ประสบกับความยากจน ขาดแคลนความรู้และพื้นที่ทำกิน ด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงมุ่งพัฒนาให้ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคง สามารถพึ่งตนเองได้ จึงก่อให้เกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการส่งเสริมอาชีพเป็นจำนวนมาก เช่น โครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรในหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ โครงการศิลปาชีพพิเศษทั่วประเทศ โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มขนาดเล็ก โครงการศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการอื่น ๆ อีกมาก ซึ่งผลสัมฤทธิ์ของโครงการเหล่านี้คือประชาชนในกลุ่มเป้าหมายสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพให้เกิดรายได้เลี้ยงครอบครัวอย่างยั่งยืน (ชุดสืบสานศาสตร์พระราชา 10) 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.