ชุด สืบสานศาสตร์พระราชา เล่ม 3 : ชัยชนะแห่งการพัฒนา Victory of Development

หนังสือ "ชุด สืบสานศาสตร์พระราชา" นี้ ได้รวบรวมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องและขยายผลความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจกันของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนท้องถิ่น ในการสานต่อแนวพระราชดำริเพื่อการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ และเป็นแหล่งข้อมูลด้านศาสตร์พระราชาที่มีประโยชน์ต่อประชาชนทุกคน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้ง "มูลนิธิชัยพัฒนา" ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2531 เพื่อให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนประชาชนในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ด้วยความรวดเร็ว ไม่ต้องถูกจำกัดด้วยเงื่อนไขของกฎเกณฑ์ระเบียบหรืองบประมาณของระบบราชการ จนทำให้การแก้ไขปัญหาล่าช้าไม่ทันต่อสถานการณ์ที่จำเป็นเร่งด่วน กล่าวได้ว่า การดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นการช่วยให้กระบวนการพัฒนาเกิดความสมบูรณ์ขึ้น และเป็นตัวอย่างของการพัฒนาที่สามารถนำไปปรับใช้ในพื้นที่อื่น ๆ ได้ (ชุดสืบสานศาสตร์พระราชา 10)

Call No. : 923.1593 ส085ช 2565
Publisher : สถาพรบุ๊คส์
Published Date : 2565
Page : 48
Rating :
Barcode Title of Copy Status
0000000063 ชุด สืบสานศาสตร์พระราชา เล่ม 3 : ชัยชนะแห่งการพัฒนา Victory of Development On shelf  Login 

MARC Information

020 a : ISBN 
9786160045310 
041 a : Language 
ไทย อังกฤษ 
050 b : Item/Issue No. 
ล.3 
050 a : Classification No. 
050 b : Author ID 
ส085ช 
050 b : Publish Year 
2565 
245 a : Title 
ชุด สืบสานศาสตร์พระราชา เล่ม 3 : ชัยชนะแห่งการพัฒนา Victory of Development 
260 b : Name of publisher 
สถาพรบุ๊คส์ 
260 c : Date of publication 
2565 
260 a : Place of publication 
กรุงเทพฯ 
300 a : Total pages 
48 
350 a : Price 
190 
520 a : Description 
หนังสือ "ชุด สืบสานศาสตร์พระราชา" นี้ ได้รวบรวมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องและขยายผลความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจกันของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนท้องถิ่น ในการสานต่อแนวพระราชดำริเพื่อการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ และเป็นแหล่งข้อมูลด้านศาสตร์พระราชาที่มีประโยชน์ต่อประชาชนทุกคน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้ง "มูลนิธิชัยพัฒนา" ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2531 เพื่อให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนประชาชนในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ด้วยความรวดเร็ว ไม่ต้องถูกจำกัดด้วยเงื่อนไขของกฎเกณฑ์ระเบียบหรืองบประมาณของระบบราชการ จนทำให้การแก้ไขปัญหาล่าช้าไม่ทันต่อสถานการณ์ที่จำเป็นเร่งด่วน กล่าวได้ว่า การดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นการช่วยให้กระบวนการพัฒนาเกิดความสมบูรณ์ขึ้น และเป็นตัวอย่างของการพัฒนาที่สามารถนำไปปรับใช้ในพื้นที่อื่น ๆ ได้ (ชุดสืบสานศาสตร์พระราชา 10) 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.