วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2565

ในปัจจุบันได้มีการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างต่อเนื่องตามแนวทางการสืบสาน รักษา และต่อยอด ดังเช่นคอลัมน์ “ทศมราชา พระเมตตาสู่ประชาราษฎร์” บทความเรื่อง “ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ การพัฒนาพื้นที่อีสานใต้” และคอลัมน์ “ตัวอย่างความสำเร็จ” บทความเรื่อง “โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำก้ออันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ที่สำนักงาน กปร. ได้ติดตามและประเมินความอยู่ดีมีสุขของประชาชน (Social well-being) ครอบคลุมทุกมิติมุ่งหวังให้เกิดผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงานสนองพระราชดำริสู่ราษฎรอย่างแท้จริง จากนั้นเป็นคอลัมน์ “ตามรอยพระราชปณิธาน” บทความเรื่อง “หลักการทรงงานและการน้อมนำมาปฏิบัติ” จากการบรรยายของ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้กล่าวถึงหลักการทรงงาน ที่เป็นทั้งหลักธรรมหลักคิด และหลักปฏิบัติ สามารถน้อมนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างน่าสนใจ ต่อมาเป็นคอลัมน์ “อันเนื่องมาจากพระราชดำริ” บทความเรื่อง “ศูนย์ศึกษาฯ พัฒนาอาชีพ เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส” และ “โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านขุนแตะ” ได้นำเสนอผลสำเร็จจากโครงการฯ ที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้แม้กระทั่งในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ เช่นเดียวกันกับคอลัมน์ “สุขพอที่พอเพียง” เรื่อง “สวนผักทาวน์เฮ้าส์ วัคซีนรับมือโควิด-๑๙” นอกจากนี้ ในคอลัมน์ “ศูนย์ศึกษาฯ นำพาอาชีพ” เรื่อง “เผยสูตรเด็ด!!! อาหารปลา ลดต้นทุน” ยังได้เสนอแนวทางลดทุน เพิ่มรายได้สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในครัวเรือน สุดท้ายเป็นคอลัมน์ “เรื่องเล่าจากหลังกล้อง” บทความเรื่อง “ปลาพลวงพร้อมใจกระโจน” บอกเล่าเรื่องราวความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าจากการร่วมแรงร่วมใจในการอนุรักษ์ธรรมชาติของคนในชุมชนผ่านภาพถ่ายของสรรพสัตว์ที่มีชีวิตชีวาชวนชื่นใจ

Issued date : Sep 02, 2022
Publisher : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Category : ทั่วไป
Page : 70
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2565 
520 a : Description 
ในปัจจุบันได้มีการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างต่อเนื่องตามแนวทางการสืบสาน รักษา และต่อยอด ดังเช่นคอลัมน์ “ทศมราชา พระเมตตาสู่ประชาราษฎร์” บทความเรื่อง “ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ การพัฒนาพื้นที่อีสานใต้” และคอลัมน์ “ตัวอย่างความสำเร็จ” บทความเรื่อง “โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำก้ออันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ที่สำนักงาน กปร. ได้ติดตามและประเมินความอยู่ดีมีสุขของประชาชน (Social well-being) ครอบคลุมทุกมิติมุ่งหวังให้เกิดผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงานสนองพระราชดำริสู่ราษฎรอย่างแท้จริง จากนั้นเป็นคอลัมน์ “ตามรอยพระราชปณิธาน” บทความเรื่อง “หลักการทรงงานและการน้อมนำมาปฏิบัติ” จากการบรรยายของ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้กล่าวถึงหลักการทรงงาน ที่เป็นทั้งหลักธรรมหลักคิด และหลักปฏิบัติ สามารถน้อมนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างน่าสนใจ ต่อมาเป็นคอลัมน์ “อันเนื่องมาจากพระราชดำริ” บทความเรื่อง “ศูนย์ศึกษาฯ พัฒนาอาชีพ เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส” และ “โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านขุนแตะ” ได้นำเสนอผลสำเร็จจากโครงการฯ ที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้แม้กระทั่งในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ เช่นเดียวกันกับคอลัมน์ “สุขพอที่พอเพียง” เรื่อง “สวนผักทาวน์เฮ้าส์ วัคซีนรับมือโควิด-๑๙” นอกจากนี้ ในคอลัมน์ “ศูนย์ศึกษาฯ นำพาอาชีพ” เรื่อง “เผยสูตรเด็ด!!! อาหารปลา ลดต้นทุน” ยังได้เสนอแนวทางลดทุน เพิ่มรายได้สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในครัวเรือน สุดท้ายเป็นคอลัมน์ “เรื่องเล่าจากหลังกล้อง” บทความเรื่อง “ปลาพลวงพร้อมใจกระโจน” บอกเล่าเรื่องราวความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าจากการร่วมแรงร่วมใจในการอนุรักษ์ธรรมชาติของคนในชุมชนผ่านภาพถ่ายของสรรพสัตว์ที่มีชีวิตชีวาชวนชื่นใจ 
300 a : Total pages 
70 
260 b : Name of publisher 
สำนักงาน กปร. 
260 c : Date of publication 
2565 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.