รายงานประจำปี 2565 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

ในปี2565 ได้ดำเนินภารกิจหลักในการติดตามเสด็จเพื่อรับพระราชทานพระราชดำริการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภููมิพลอดุุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร การต่อยอดโครงการอันเนื่่องมาจากพระราชดำำริตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการ “สืบสาน รักษา ต่อยอด”ตลอดจนการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการอันเนื่่องมาจากพระราชดำริต่างๆ ในแต่ละภูมิภาคและการตรวจสอบข้อเท็จจริงเสนอข้อคิดเห็นในฎีกาที่ประชาชนขอพระราชทานความช่วยเหลือ และที่ได้ทรงพระกรุุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นโครงการอันเนื่่องมาจากพระราชดำริโดยการประสานงานและสนัับสนุุนงบประมาณ กปร. ให้แก่หน่วยงานต่า ง ๆ สิ่งที่่อยากฝากให้กับบุุคลากรของสำนักงาน กปร. คือคำว่า “โอกาส” เราเป็นผู้ให้โอกาสแก่ประชาชนและตนเองอย่าปล่อยโอกาสให้ผ่าน ไปโดยไม่ได้คิดทำอะไรและขอให้ใช้โอกาสที่มีในการทำงานเพื่อประชาชนให้ดีที่่สุุด นอกจากนี้การทำงานต้อง “สนุุก” และ “มีความสุุข” ในการทำงานและที่สำคัญที่สุุดคือต้องรู้จัก “หน้าที่่” โดยมี “หลักการ” และวาง “เป้าหมาย” ในการทำงาน

Published date : Dec 27, 2022
Publisher : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Category : ทั่วไป
Page : 148
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
รายงานประจำปี 2565 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) 
260 b : Name of publisher 
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) 
260 c : Date of publication 
2565 
300 a : Total pages 
148 
520 a : Description 
ในปี2565 ได้ดำเนินภารกิจหลักในการติดตามเสด็จเพื่อรับพระราชทานพระราชดำริการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภููมิพลอดุุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร การต่อยอดโครงการอันเนื่่องมาจากพระราชดำำริตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการ “สืบสาน รักษา ต่อยอด”ตลอดจนการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการอันเนื่่องมาจากพระราชดำริต่างๆ ในแต่ละภูมิภาคและการตรวจสอบข้อเท็จจริงเสนอข้อคิดเห็นในฎีกาที่ประชาชนขอพระราชทานความช่วยเหลือ และที่ได้ทรงพระกรุุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นโครงการอันเนื่่องมาจากพระราชดำริโดยการประสานงานและสนัับสนุุนงบประมาณ กปร. ให้แก่หน่วยงานต่า ง ๆ สิ่งที่่อยากฝากให้กับบุุคลากรของสำนักงาน กปร. คือคำว่า “โอกาส” เราเป็นผู้ให้โอกาสแก่ประชาชนและตนเองอย่าปล่อยโอกาสให้ผ่าน ไปโดยไม่ได้คิดทำอะไรและขอให้ใช้โอกาสที่มีในการทำงานเพื่อประชาชนให้ดีที่่สุุด นอกจากนี้การทำงานต้อง “สนุุก” และ “มีความสุุข” ในการทำงานและที่สำคัญที่สุุดคือต้องรู้จัก “หน้าที่่” โดยมี “หลักการ” และวาง “เป้าหมาย” ในการทำงาน 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.