ชุด สืบสานศาสตร์พระราชา เล่ม 6 : ปิดทองหลังพระ Benevolent Contributor

หนังสือ "ชุด สืบสานศาสตร์พระราชา" นี้ ได้รวบรวมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องและขยายผลความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจกันของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนท้องถิ่น ในการสานต่อแนวพระราชดำริเพื่อการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ และเป็นแหล่งข้อมูลด้านศาสตร์พระราชาที่มีประโยชน์ต่อประชาชนทุกคน มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ มุ่งเน้นการน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เผยแพร่สู่ชุมชนใน 6 มิติหลัก ได้แก่ มิติเรื่องน้ำ ดิน เกษตร พลังงานทดแทน ป่า และสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักการทรงงานทั้ง 23 ข้อ เป็นแนวทางหลักในการดำเนินโครงการ รวมถึงพิจารณาความสอดคล้องของปัญหาและความต้องการของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม การรวบรวมองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริเป็นคลังความรู้ การนำองค์ความรู้จากโครงการพระราชดำริไปช่วยแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้าน การจัดทำคู่มือขั้นตอนการพัฒนาและบริหารโครงการ การติดตามประเมินผลเพื่อเป็นตัวอย่างสำหรับโครงการขยายผลในพื้นที่อื่น ๆ การจัดทำความรู้พร้อมใช้ที่ประชาชนสามารถนำไปปรับใช้กับภูมิสังคมได้ การเชื่อมโยงองค์ความรู้โดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชาวบ้าน ผู้นำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้เชี่ยวชาญ การเชื่อมความรู้จากสถาบันการศึกษาสู่ชุมชน โดยมีความร่วมมือในรูปแบบต่าง ๆ กับสถาบันอุดมศึกษา (ชุดสืบสานศาสตร์พระราชา 10)

Call No. : 923.1593 ส085ช 2565
Publisher : สถาพรบุ๊คส์
Published Date : ล.6
Page : 48
Rating :
Barcode Title of Copy Status
0000000066 ชุด สืบสานศาสตร์พระราชา เล่ม 6 : ปิดทองหลังพระ Benevolent Contributor On shelf  Login 

MARC Information

020 a : ISBN 
9786160045341 
041 a : Language 
ไทย อังกฤษ 
050 a : Classification No. 
050 b : Author ID 
ส085ช 
050 b : Publish Year 
2565 
050 b : Item/Issue No. 
ล.6 
245 a : Title 
ชุด สืบสานศาสตร์พระราชา เล่ม 6 : ปิดทองหลังพระ Benevolent Contributor 
260 a : Place of publication 
กรงเทพฯ 
260 b : Name of publisher 
สถาพรบุ๊คส์ 
260 c : Date of publication 
2565 
300 a : Total pages 
48 
350 a : Price 
190 
520 a : Description 
หนังสือ "ชุด สืบสานศาสตร์พระราชา" นี้ ได้รวบรวมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องและขยายผลความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจกันของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนท้องถิ่น ในการสานต่อแนวพระราชดำริเพื่อการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ และเป็นแหล่งข้อมูลด้านศาสตร์พระราชาที่มีประโยชน์ต่อประชาชนทุกคน มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ มุ่งเน้นการน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เผยแพร่สู่ชุมชนใน 6 มิติหลัก ได้แก่ มิติเรื่องน้ำ ดิน เกษตร พลังงานทดแทน ป่า และสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักการทรงงานทั้ง 23 ข้อ เป็นแนวทางหลักในการดำเนินโครงการ รวมถึงพิจารณาความสอดคล้องของปัญหาและความต้องการของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม การรวบรวมองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริเป็นคลังความรู้ การนำองค์ความรู้จากโครงการพระราชดำริไปช่วยแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้าน การจัดทำคู่มือขั้นตอนการพัฒนาและบริหารโครงการ การติดตามประเมินผลเพื่อเป็นตัวอย่างสำหรับโครงการขยายผลในพื้นที่อื่น ๆ การจัดทำความรู้พร้อมใช้ที่ประชาชนสามารถนำไปปรับใช้กับภูมิสังคมได้ การเชื่อมโยงองค์ความรู้โดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชาวบ้าน ผู้นำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้เชี่ยวชาญ การเชื่อมความรู้จากสถาบันการศึกษาสู่ชุมชน โดยมีความร่วมมือในรูปแบบต่าง ๆ กับสถาบันอุดมศึกษา (ชุดสืบสานศาสตร์พระราชา 10) 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.