วัฒนธรรมองค์กรยั่งยืนกับเศรษฐกิจพอเพียง

ภาคธุรกิจเป็นภาคส่วนที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ผมหวังว่า หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ในการเผยแพร่แนวทางในการพัฒนาองค์กรธุรกิจอย่างยั่งยืนให้กับท่านผู้บริหารและนักวิชาการได้นำไปใช้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาประเทศให้เกิดสมดุลประโยชน์กับประชาชนในทุกภาคส่วน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ตามแนวทางของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๙ ที่ได้พระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทย เพื่อเป็นเข็มทิศนำทางไปสู่ความสำเร็จที่มั่นคงและยั่งยืน ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา (ประธานที่ปรึกษา)

Published date : Dec 15, 2021
Publisher : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Page : 332
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
9786165865630 
245 a : Title 
วัฒนธรรมองค์กรยั่งยืนกับเศรษฐกิจพอเพียง 
260 b : Name of publisher 
อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง 
260 c : Date of publication 
พ.ศ. 2564 
300 a : Total pages 
332 
520 a : Description 
ภาคธุรกิจเป็นภาคส่วนที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ผมหวังว่า หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ในการเผยแพร่แนวทางในการพัฒนาองค์กรธุรกิจอย่างยั่งยืนให้กับท่านผู้บริหารและนักวิชาการได้นำไปใช้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาประเทศให้เกิดสมดุลประโยชน์กับประชาชนในทุกภาคส่วน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ตามแนวทางของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๙ ที่ได้พระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทย เพื่อเป็นเข็มทิศนำทางไปสู่ความสำเร็จที่มั่นคงและยั่งยืน ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา (ประธานที่ปรึกษา) 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.