อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 60 ปี ครองราชย์ ประโยชน์สุข ประชาราษฎร์ 

สารบัญ --พระราชกรณียกิจในรัชกาลที่ ๑ --สมัยฟื้นฟูชาติบ้านเมือง ส่วนที่ ๑ บทนำ : สถาบันพระมหากษัตริย์กับการพัฒนา --พระราชกรณียกิจในรัชกาลที่ ๒ --พระราชกรณียกิจในรัชกาลที่ ๓ --พระราชกรณียกิจในรัชกาลที่ ๔ -สมัยพัฒนาประเทศตามแบบโลกตะวันตก --พระราชกรณียกิจในรัชกาลที่ ๕ --พระราชกรณียกิจในรัชกาลที่ ๖ --พระราชกรณียกิจในรัชกาลที่ ๗ -สมัยประชาธิปไตย --พระราชกรณียกิจในรัชกาลที่ ๘ --พระราชกรณียกิจในรัชกาลที่ ๙ ส่วนที่ ๒ จากแนวพระราชดำริสู่การแก้ไขปัญหาของชาติ --ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม -๑. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน --ภาวะโลกในเตาผิง ---๑.ปัญหา "ป่าไม้" ---๒.ปัญหา "น้ำ" ---๓.ปัญหา "ดิน" ---๔.ปัญหา "สิ่งแวดล้อมด้านขยะและอากาศเป็นพิษ" --แนวพระราชดำริกับการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ---๑.ทรัพยากร "ป่าไม้" ---๒.ทรัพยากร "น้ำ" ---๓.ทรัพยากร "ดิน" ---๔.การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านขยะและอากาศเป็นพิษ --ปัญหาของชาติด้านเศรษฐกิจและสังคม : การพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน -๒. ปัญหาของชาติด้านเศรษฐกิจและสังคม --จุดเริ่มต้น : การทรงงานแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้ประชาชน พออยู่ พอกิน --การสร้างรากฐานการพัฒนา ดับวงจรทุกข์เข็ญของประชาชน --กระบวนทัศน์การพัฒนาตามแนวพระราชดำริสู่ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ --ทฤษฎีใหม่ : แนวคิดการพัฒนาฐานรากที่เข้มแข็งและยั่งยืน --เศรษฐกิจพอเพียงในบริบทการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม -๓. ปัญหาด้านการเมืองการปกครอง --บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทย ---ฐานะของพระมหากษัตริย์ไทยในระบอบประชาธิปไตย --พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการเมืองการปกครองไทย ---ทรงเป็นหลักสูงสุดในการปกครองประเทศ ---ทรงเป็นแบบอย่างในการใช้หลักทศพิธราชธรรมในการปกครอง ---ทรงเป็นกลางทางการเมือง ---ทรงช่วยนำชาติบ้านเมืองให้ผ่านพ้นวิกฤติ ---ทรงส่งเสริมคนดีให้เข้ามาปกครองประเทศ ---ทรงเป็นศูนย์รวมของความสามัคคีและสมานฉันท์ --สภาพปัญหาของการบริหารราชการที่ผ่านมา -๔. การบริหารงานแบบบูรณาการเพื่อการแก้ไขปัญหาของชาติด้านการบริหารงาน ---ทรงเป็นแบบอย่างในการบริหารงานโดยการวางแผนร่วมกันอย่างมีระบบ --แนวพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาด้านการบริหาร ---การบริหารจัดการแบบบูรณาการ ---การบริหารทรัพยากรให้สอดคล้องกับภูมิสังคม ---ทรงประยุกต์ใช้ศาสตร์และศิลป์ในการบริหารโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ --ภูมิหลังของการวางแผนพัฒนาประเทศ -๕. พระราชดำริกับการวางแผนพัฒนาประเทศ --การพัฒนาประเทศในระยะที่ผ่านมา --พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการพัฒนาประเทศ --การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ และ ๙ --เศรษฐกิจพอเพียง : ปรัชญานำทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ---ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง --บทสรุป -๖. พระปรีชาสามารถเป็นที่ยอมรับในระดับสากล --เกริกเกียรติกษัตริย์ไทย --การเจริญพระราชสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ --นานาชาติซ้องสรรเสริญ --มิตรไมตรีต่อเพื่อนบ้าน --สืบสานแนวพระราชดำริสู่การขยายผล --ศูนย์กลางเครือข่ายหญ้าแฝกระดับโลก --สานสัมพันธ์เพื่อนบ้านไพบูลย์ --นานาชาติประทับใจและรับไปปฏิบัติ --สื่อต่างชาติเทิดพระเกียรติพระมีคุณ --พระเกียรติคุณขจรไกล --บทสรุป ประมวลภาพงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

Call No. : 923.1593 ส6อ 2549
Publisher : สำนักงาน กปร.
Published Date : ฉ.1-ฉ.2
Page : 160
Rating :
Barcode Title of Copy Status
0000011335 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 60 ปี ครองราชย์ ประโยชน์สุข ประชาราษฎร์  On shelf  Login 
0000016086 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 60 ปี ครองราชย์ ประโยชน์สุข ประชาราษฎร์  On shelf  Login 

MARC Information

020 a : ISBN 
974977194X 
041 a : Language 
ไทย 
050 b : Author ID 
ส6อ 
050 b : Publish Year 
2549 
050 b : Item/Issue No. 
ฉ.1-ฉ.2 
050 a : Classification No. 
245 a : Title 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 60 ปี ครองราชย์ ประโยชน์สุข ประชาราษฎร์  
260 a : Place of publication 
กรุงเทพฯ 
260 b : Name of publisher 
สำนักงาน กปร. 
260 c : Date of publication 
2549 
300 a : Total pages 
160 
520 a : Description 
สารบัญ --พระราชกรณียกิจในรัชกาลที่ ๑ --สมัยฟื้นฟูชาติบ้านเมือง ส่วนที่ ๑ บทนำ : สถาบันพระมหากษัตริย์กับการพัฒนา --พระราชกรณียกิจในรัชกาลที่ ๒ --พระราชกรณียกิจในรัชกาลที่ ๓ --พระราชกรณียกิจในรัชกาลที่ ๔ -สมัยพัฒนาประเทศตามแบบโลกตะวันตก --พระราชกรณียกิจในรัชกาลที่ ๕ --พระราชกรณียกิจในรัชกาลที่ ๖ --พระราชกรณียกิจในรัชกาลที่ ๗ -สมัยประชาธิปไตย --พระราชกรณียกิจในรัชกาลที่ ๘ --พระราชกรณียกิจในรัชกาลที่ ๙ ส่วนที่ ๒ จากแนวพระราชดำริสู่การแก้ไขปัญหาของชาติ --ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม -๑. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน --ภาวะโลกในเตาผิง ---๑.ปัญหา "ป่าไม้" ---๒.ปัญหา "น้ำ" ---๓.ปัญหา "ดิน" ---๔.ปัญหา "สิ่งแวดล้อมด้านขยะและอากาศเป็นพิษ" --แนวพระราชดำริกับการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ---๑.ทรัพยากร "ป่าไม้" ---๒.ทรัพยากร "น้ำ" ---๓.ทรัพยากร "ดิน" ---๔.การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านขยะและอากาศเป็นพิษ --ปัญหาของชาติด้านเศรษฐกิจและสังคม : การพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน -๒. ปัญหาของชาติด้านเศรษฐกิจและสังคม --จุดเริ่มต้น : การทรงงานแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้ประชาชน พออยู่ พอกิน --การสร้างรากฐานการพัฒนา ดับวงจรทุกข์เข็ญของประชาชน --กระบวนทัศน์การพัฒนาตามแนวพระราชดำริสู่ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ --ทฤษฎีใหม่ : แนวคิดการพัฒนาฐานรากที่เข้มแข็งและยั่งยืน --เศรษฐกิจพอเพียงในบริบทการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม -๓. ปัญหาด้านการเมืองการปกครอง --บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทย ---ฐานะของพระมหากษัตริย์ไทยในระบอบประชาธิปไตย --พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการเมืองการปกครองไทย ---ทรงเป็นหลักสูงสุดในการปกครองประเทศ ---ทรงเป็นแบบอย่างในการใช้หลักทศพิธราชธรรมในการปกครอง ---ทรงเป็นกลางทางการเมือง ---ทรงช่วยนำชาติบ้านเมืองให้ผ่านพ้นวิกฤติ ---ทรงส่งเสริมคนดีให้เข้ามาปกครองประเทศ ---ทรงเป็นศูนย์รวมของความสามัคคีและสมานฉันท์ --สภาพปัญหาของการบริหารราชการที่ผ่านมา -๔. การบริหารงานแบบบูรณาการเพื่อการแก้ไขปัญหาของชาติด้านการบริหารงาน ---ทรงเป็นแบบอย่างในการบริหารงานโดยการวางแผนร่วมกันอย่างมีระบบ --แนวพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาด้านการบริหาร ---การบริหารจัดการแบบบูรณาการ ---การบริหารทรัพยากรให้สอดคล้องกับภูมิสังคม ---ทรงประยุกต์ใช้ศาสตร์และศิลป์ในการบริหารโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ --ภูมิหลังของการวางแผนพัฒนาประเทศ -๕. พระราชดำริกับการวางแผนพัฒนาประเทศ --การพัฒนาประเทศในระยะที่ผ่านมา --พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการพัฒนาประเทศ --การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ และ ๙ --เศรษฐกิจพอเพียง : ปรัชญานำทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ---ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง --บทสรุป -๖. พระปรีชาสามารถเป็นที่ยอมรับในระดับสากล --เกริกเกียรติกษัตริย์ไทย --การเจริญพระราชสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ --นานาชาติซ้องสรรเสริญ --มิตรไมตรีต่อเพื่อนบ้าน --สืบสานแนวพระราชดำริสู่การขยายผล --ศูนย์กลางเครือข่ายหญ้าแฝกระดับโลก --สานสัมพันธ์เพื่อนบ้านไพบูลย์ --นานาชาติประทับใจและรับไปปฏิบัติ --สื่อต่างชาติเทิดพระเกียรติพระมีคุณ --พระเกียรติคุณขจรไกล --บทสรุป ประมวลภาพงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.