พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในเอกสารต่างประเทศ

หนังสือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ ๓ พระองค์ คือ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ซึ่งบันทึกโดยชาวต่างประเทศ ทั้งที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมในพระราชพิธีสำคัญดังกล่าวในฐานะพระราชอาคันตุกะ ผู้ติดตามองค์พระประมุขที่เสด็จมาร่วมในงานพระราชพิธี รวมถึงผู้สื่อข่าวต่างประเทศ ซึ่งบันทึกเหล่านี้ล้วนสะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติและมุมมองอันน่าสนใจของชาวต่างชาติที่มีต่อโบราณราชประเพณีสำคัญดังกล่าว การแปลและเรียบเรียงเป็นภาษาไทยครั้งนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในอดีต และเผยแพร่เอกสารสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับโบราณราชประเพณีให้เผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวาง ข้อมูลโดย สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์

Call No. : 923.1593 ส606พ 2562
Publisher : กรมศิลปากร
Published Date :
Page : 256
Rating :
Barcode Title of Copy Status
0000016079 พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในเอกสารต่างประเทศ On shelf  Login 

MARC Information

020 a : ISBN 
9786162834295 
041 a : Language 
ไทย 
050 a : Classification No. 
050 b : Author ID 
ส606พ 
050 b : Publish Year 
2562 
245 a : Title 
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในเอกสารต่างประเทศ 
260 a : Place of publication 
กรุงเทพฯ 
260 b : Name of publisher 
กรมศิลปากร 
260 c : Date of publication 
พ.ศ. 2562 
300 a : Total pages 
256 
520 a : Description 
หนังสือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ ๓ พระองค์ คือ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ซึ่งบันทึกโดยชาวต่างประเทศ ทั้งที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมในพระราชพิธีสำคัญดังกล่าวในฐานะพระราชอาคันตุกะ ผู้ติดตามองค์พระประมุขที่เสด็จมาร่วมในงานพระราชพิธี รวมถึงผู้สื่อข่าวต่างประเทศ ซึ่งบันทึกเหล่านี้ล้วนสะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติและมุมมองอันน่าสนใจของชาวต่างชาติที่มีต่อโบราณราชประเพณีสำคัญดังกล่าว การแปลและเรียบเรียงเป็นภาษาไทยครั้งนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในอดีต และเผยแพร่เอกสารสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับโบราณราชประเพณีให้เผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวาง ข้อมูลโดย สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.