รายงานประจำปี 2564 กรมชลประทาน

4 กิจกรรมเด่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ พระราชกรณียกิจด้านการชลประทาน องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รางวัลแห่งความสำเร็จของกรมชลประทาน กิจกรรมเด่นในรอบปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ภารกิจด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุ่มน้ำ ภารกิจด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ตามวัตถุประสงค์การใช้ น้ำ ภารกิจด้านการป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ ภารกิจด้านการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในงานการบริหารจัดการน้ำชลประทานในระดับพื้นที่ ภารกิจด้านการปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ เป็นต้น

Published date : Mar 30, 2022
Publisher : กรมชลประทาน
Category : ทั่วไป
Page : 152
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
รายงานประจำปี 2564 กรมชลประทาน 
260 b : Name of publisher 
กรมชลประทาน 
260 c : Date of publication 
พ.ศ. 2564 
300 a : Total pages 
152 
520 a : Description 
4 กิจกรรมเด่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ พระราชกรณียกิจด้านการชลประทาน องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รางวัลแห่งความสำเร็จของกรมชลประทาน กิจกรรมเด่นในรอบปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ภารกิจด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุ่มน้ำ ภารกิจด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ตามวัตถุประสงค์การใช้ น้ำ ภารกิจด้านการป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ ภารกิจด้านการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในงานการบริหารจัดการน้ำชลประทานในระดับพื้นที่ ภารกิจด้านการปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ เป็นต้น 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.